Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
 Tên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố Quyết địnhNgày công bốFile báo cáoFile Excel số liệu
Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 20192019Biểu số 58/CK-NSNN02/QĐ-UBND 03/01/2019Tải XuốngTải Xuống
Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 20192019Biểu số 57/CK-NSNN02/QĐ-UBND 03/01/2019Tải XuốngTải Xuống
Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 20192019Biểu số 56/CK-NSNN02/QĐ-UBND 03/01/2019Tải XuốngTải Xuống
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 20192019Biểu số 55/CK-NSNN02/QĐ-UBND 03/01/2019Tải XuốngTải Xuống
Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 20192019Biểu số 54/CK-NSNN02/QĐ-UBND 03/01/2019Tải XuốngTải Xuống
Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 20192019Biểu số 53/CK-NSNN02/QĐ-UBND 03/01/2019Tải XuốngTải Xuống
Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 20192019Biểu số 52/CK-NSNN02/QĐ-UBND 03/01/2019Tải XuốngTải Xuống
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 20192019Biểu số 51/CK-NSNN02/QĐ-UBND 03/01/2019Tải XuốngTải Xuống
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 20192019Biểu số 50/CK-NSNN02/QĐ-UBND 03/01/2019Tải XuốngTải Xuống
Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 20192019Biểu số 49/CK-NSNN02/QĐ-UBND 03/01/2019Tải XuốngTải Xuống
1 2