Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
 Tên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố Quyết địnhNgày công bốFile báo cáoFile Excel số liệu
Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 20202020Biểu số 58/CK-NSNN1509/QĐ-UBND31/12/2019Tải XuốngTải Xuống
Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 20202020Biểu số 57/CK-NSNN1509/QĐ-UBND31/12/2019Tải XuốngTải Xuống
Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 20202020Biểu số 56/CK-NSNN1509/QĐ-UBND31/12/2019Tải XuốngTải Xuống
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 20202020Biểu số 55/CK-NSNN1509/QĐ-UBND31/12/2019Tải XuốngTải Xuống
Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 20202020Biểu số 54/CK-NSNN1509/QĐ-UBND31/12/2019Tải XuốngTải Xuống
Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 20202020Biểu số 53/CK-NSNN1509/QĐ-UBND31/12/2019Tải XuốngTải Xuống
Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 20202020Biểu số 52/CK-NSNN1509/QĐ-UBND31/12/2019Tải XuốngTải Xuống
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 20202020Biểu số 51/CK-NSNN1509/QĐ-UBND31/12/2019Tải XuốngTải Xuống
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 20202020Biểu số 50/CK-NSNN1509/QĐ-UBND31/12/2019Tải XuốngTải Xuống
Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 20202020Biểu số 49/CK-NSNN1509/QĐ-UBND30/12/2019Tải XuốngTải Xuống
1 2 3