Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
KẾT LUẬN THANH TRA

Công bố quyết định thanh tra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum

 

 Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Thanh tra năm 2010 ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Thực hiện quy định tại Điều 26 Nghị định số: 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thanh tra.

Căn cứ Quyết định số: 83/QĐ-STC ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Sở Tài chính, về việc thanh tra tài chính năm 2019 và năm 2020 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum và Kế hoạch Đoàn thanh tra số: 1574/KH-ĐTr ngày 6 tháng 5 năm 2021 đã được Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt.  

Theo thông báo số: 15/TB-TTr ngày 11 tháng 5 năm 2021 về việc thông báo thời gian công bố Quyết định thanh tra và thời gian làm việc của Thanh tra Sở Tài chính.

 Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 5 năm 2021. Đoàn thanh tra của Sở Tài chính tiến hành công bố Quyết định thanh tra số: 83/QĐ-STC ngày 06 tháng 5 năm 2021 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum. Nội dung công bố như sau:

1. Thành phần tham dự công bố kết Quyết định thanh tra:

1.1. Đại diện Sở Tài chính và Đoàn thanh tra:

Về tham dự công bố Quyết định thanh tra số: 83/QĐ-STC ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Sở Tài chính có đồng chí Nguyễn Văn Điệu - Tỉnh Ủy viên - Giám đốc Sở Tài chính (Chủ trì); đồng chí Thái Vĩnh Bình - Chánh thanh tra sở - Trưởng Đoàn thanh tra cùng các thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định gồm: Ông Võ Tấn Duy - Phó Chánh Thanh tra - Phó trưởng đoàn; Ông: Đặng Văn Thông - Thanh tra viên - Thành viên đoàn; Ông: Hồ Văn Thẩm - Thành viên đoàn.

1.2. Đại diện Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum:

Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có: Ông: Nguyễn Lộc Vương - Bác sỹ chuyên khoa II - Giám đốc Trung tâm, Bà: Nguyễn Thị Vân - Bác sỹ  chuyên khoa II - Phó Giám đốc Trung tâm, Bà Y Đưk - Phó Giám đốc, cùng  Trưởng, Phó các Khoa trực thuộc Trung tâm; Trưởng , Phó Phòng Tài chính - Kế hoạch và bộ phận kế toán của Trung tâm.

 


Đồng chí Nguyễn Văn Điệu, Tỉnh Ủy viên - Giám đốc Sở Tài chính ảnh chính giữa (Chủ trì);
Thái Vĩnh Bình -Trưởng Đoàn thanh tra đứng giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp

2. Nội dung công bố:

Đồng chí: Thái Vĩnh Bình - Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số: 83/QĐ-STC ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc, về việc thanh tra tài chính năm 2019 và 2020 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Kon Tum; phổ biến một số nội dung có liên quan khi triển khai thực hiện Quyết định thanh tra thực tế tại đơn vị: Mục đích, yêu cầu của cuộc thanh tra và thời gian lịch trình làm việc của Đoàn thanh tra hàng ngày; nêu những quyền và nghĩa vụ của đối tượng được thanh tra; các quyền và nghĩa vụ của Trưởng Đoàn thanh tra; Thanh tra viên và thành viên của Đoàn thanh tra theo quy định pháp luật hiện hành trong quá trình triển khai thực thi nhiệm vụ thanh tra tại cơ sở.

Triển khai một số vấn đề theo Kế hoạch số: 1574/KH-ĐTr ngày 06 tháng 5 năm 2021 đã được Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt. Cụ thể:

Đề nghị lãnh đạo đơn vị bố trí sắp xếp nơi làm việc độc lập cho Đoàn thanh tra để tránh ảnh hưởng đến hoạt động chung của đơn vị khi đoàn làm việc trong thời gian quy định của quyết định đã ban hành.

Về thời gian làm việc hàng ngày của Đoàn thanh tra: Đoàn tiến hành làm việc tại đơn vị từ ngày 12/05/2021, sau khi công bố Quyết định thanh tra. Thời gian làm việc hàng ngày: Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 phút. Trong thời gian Đoàn đang thanh tra, mọi diễn biến hoạt động của đơn vị vẫn tiếp diễn bình thường.

Trong quá trình thanh tra những nội dung đã quy định tại Điều 1 Quyết định số: 83/QĐ-STC ngày 6/5/2021, nếu có một số nội dung có liên quan đến các bộ phận nghiệp vụ chuyên môn trực thuộc đơn vị  để làm rõ thêm một số vấn đề có liên quan. Trưởng đoàn thanh tra sẽ thông báo cho Đơn vị biết trước 01 ngày để thông báo cho các đối tượng, cá nhân có liên quan đến phối hợp, làm việc cùng Đoàn thanh tra.

Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra thực tế tại đơn vị, chủ yếu thanh tra những nội dung đã được quy định tại điều 1 của Quyết định. Đề nghị đơn vị xem xét, bố trí cán bộ có trách nhiệm và nắm rõ các nội dung thanh tra làm việc cùng Đoàn, tạo điều kiện cho Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Việc quản lý, cất giữ hồ sơ chứng từ do đơn vị tự chịu trách nhiệm. Trong thời gian thanh tra nếu có những vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế thì ban lãnh đạo, bộ phận tài chính đơn vị phối hợp cùng Trưởng Đoàn thanh tra bàn và có hướng giải quyết kịp thời.

Kết thúc cuộc thanh tra Sở Tài chính sẽ ban hành kết luận thanh tra về những nội dung đã được thanh tra theo Quyết định số: 83/QĐ-STC ngày 6/5/2021 theo quy định pháp luật hiện hành.

3. Ý kiến tham gia của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Kon Tum:

Sau khi các thành viên tham gia cuộc họp có ý kiến phát biểu trực tiếp tại cuộc họp công bố Quyết định thanh tra. Về phía đơn vị được thanh tra ông Nguyễn Lộc Vương - Bác sỹ chuyên khoa II - Giám đốc Trung tâm thay mặt Ban Giám đốc và đơn vị có ý kiến:

 Thống nhất với những nội dung mà Đoàn thanh tra đã nêu trên; đơn vị sẽ nghiêm túc chấp hành Quyết định số: 83/QĐ-STC ngày 6/5/2021 của Giám đốc Sở Tài chính.

Đơn vị sẽ bố trí địa điểm để Đoàn thanh tra làm việc; tại Hội trường làm việc của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum.

Các bộ phận có liên quan sẽ trực tiếp làm việc cùng Đoàn thanh tra, tạo điều kiện cho Đoàn hoàn thành nhiệm vụ. Giao cho Bà Nguyễn Thị Vân - Bác sỹ chuyên khoa II - Phó Giám đốc Trung tâm sẽ trực tiếp chỉ đạo các bộ phận có liên quan Tài chính - Kế hoạch; Trưởng, phó các Khoa, phòng trực thuộc Trung tâm phối hợp làm việc nghiêm túc với Đoàn thanh tra khi có yêu cầu. Ông Nguyễn Đăng Khoa Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch của Trung tâm là người đầu mối trực tiếp tham gia làm việc với Đoàn thanh tra và kịp thời báo cáo nội dung công việc và những vấn đề theo yêu cầu của Đoàn thanh tra cho lãnh đạo Trung tâm kịp thời.

4. Kết luận, chỉ đạo của Giám đốc Sở Tài chính tại cuộc họp:

Việc triển khai công bố Quyết định thanh tra đồng chí Thái Vĩnh Bình - Chánh Thanh tra sở - Trưởng Đoàn thanh tra đã thực hiện, đã nêu rõ về nội dung thanh tra, những quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, Đoàn thanh tra, Trưởng đoàn, thành viên đoàn theo quy định pháp luật hiện hành.

Để cuộc thanh tra đạt hiệu quả, chất lượng cao. Giám đốc Sở Tài chính có ý kiến kết luận như sau:


Đ/c: Nguyễn Văn Điệu -Tỉnh Ủy viên - Giám đốc Sở Tài chính: Kết luận, chỉ đạo một số nội dung có liên quan việc thực hiện thanh tra tại đơn vị theo Quyết định 83/QĐ-STC ngày 6/5/2021 của Giám đốc sở.

Thời gian làm việc của Đoàn thành tra là 20 ngày làm việc bắt đầu từ ngày 12/5/2021; Đề nghị đơn vị phối hợp chặt chẻ, cung cấp đầy đủ số liệu và tài liệu; bố trí phòng làm việc độc lập cho đoàn thanh tra để tránh là ảnh hưởng đến hoạt động chung của đơn vị.

Trưởng Đoàn thanh tra, đơn vị được thanh tra báo cáo trực tiếp cho Giám đốc Sở Tài chính những vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai thanh tra thực tế tại đơn vị để kịp thời chỉ đạo, xử lý tránh tình trạng chậm trễ kéo dài thời gian, tiến độ làm việc của Đoàn thanh tra theo kế hoạch.

Trưởng đoàn thanh tra hàng tuần báo cáo nội dung công việc, tiến độ thực hiện công việc cho đồng chí Giám đốc Sở theo Kế hoạch 1574/KH-ĐTr ngày 6/5/2021 đã được ban hành.

Trong quá thời gian thanh tra tại đơn vị và đi xác minh các cơ sở phải nghiêm túc tuân thủ các quy định, hướng dẫn về công tác phòng chống dịch covid -19 trên địa bàn.

        Buổi hợp công bố Quyết định thanh tra số 83/QĐ-STC ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Sở Tài chính kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày./.

                                                                            Thanh tra Sở Tài chính 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 17/05/2021 Lượt xem : 158
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Website liên Kết