Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
5:24 CH | 17/01/2023

 CÔNG KHAI Danh sách dự án trên phạm vi toàn tỉnh vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trong Quý IV năm 2022

Chi tiết tại đây

4:09 CH | 11/10/2022

CÔNG KHAI Danh sách dự án trên phạm vi toàn tỉnh vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trong Quý III năm 2022.

Chi tiết tại đây

Phụ lục tại đây

3:36 CH | 11/07/2022

 Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của  Chính  phủ; Công văn số 13363/BTC-ĐT ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1597/UBND-HTKT ngày 26 tháng 5 năm 2022; Sở Tài chính công khai danh sách các dự án do các chủ đầu tư, ban quản lý dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán

10:16 CH | 30/05/2022

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ; Công văn số 13363/BTC-ĐT ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1597/UBNDHTKT ngày 26 tháng 5 năm 2022. Ngày 30 tháng 5 năm 2022, Sở Tài chính đã có văn bản số 2012/STC-TCĐT thực hiện công khai danh sách các dự án vi phạm thời gian quyết toán DAHT năm 2021 và năm 2021 thuộc cấp tỉnh quản lý.