Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập

 

   Đóng

Sơ lược quá trình hình thành phát triển của Sở Tài chính Kon Tum

Sở Tài chính tỉnh Kon Tum được thành lập tháng 10 năm 1991 khi chia tách tỉnh Kon Tum từ tỉnh Gia Lai-Kon Tum (cũ). Được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính, đến nay Sở Tài chính tỉnh Kon Tum đã từng bước được cũng cố, trưởng thành và có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương.

 Khi mới chia tách Tỉnh, Sở Tài chính chỉ có 17 công chức, đến nay được Tỉnh giao 45 biên chế, 100% công chức được đào tạo trình độ đại học trở lên và có chuyên môn khá tốt để thực hiện tham mưu toàn diện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí, tài sản công, các quỹ tài chính nhà nước, giá, thanh tra, kiểm tra tài chính…

Trong thời gian qua, cùng với hoạt động tài chính của cả nước, tập thể công chức, người lao động Sở Tài chính Kon Tum qua các thời kỳ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tích cực nổ lực phấn đấu nghiên cứu, học tập, trau dồi, cập nhật kiến thức và thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ được cấp trên giao; công tác tham mưu, quản lý, điều hành ngân sách nhà nước ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, công khai, tuân thủ theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và pháp luật.

Kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm sau cao hơn năm trước, năm 1992 thu NSNN đạt 24,6 tỷ đồng, đến năm 2000 đạt 80,5 đồng tăng 3,27 lần; năm 2005 đạt 278,8 tỷ đồng tăng 11,3 lần; năm 2010 đạt 1.287,2 tỷ đồng, tăng 52,3 lần; năm 2018 đạt 2.869,1 tỷ đồng, tăng 116,6 lần so với năm 1992; năm 2019 và các năm tiếp theo ngành tài chính địa phương tiếp tục phấn đấu tăng trưởng nguồn thu đạt và vượt dự toán được Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao, nhằm chủ động nguồn ngân sách đảm bảo cân đối các nhiệm vụ chi theo dự toán được phê duyệt, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương. Sau gần 28 năm chia tách tỉnh Kon Tum, cơ sở hạ tầng và công trình phúc lợi xã hội của thành phố Kon Tum và các huyện lỵ được quan tâm bố trí vốn để đầu tư mở rộng, chỉnh trang, nâng cấp cơ bản; đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên khá hơn nhiều so với những năm đầu thành lập lại tỉnh Kon Tum.

 

Với vai trò cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh; Sở Tài chính đã chủ động, thường xuyên phối hợp với các cơ quan trong hệ thống ngành tài chính (Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum) và Sở Kế hoạch đầu tư thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo điều hành động viên nguồn thu và phân bổ ngân sách nhà nước hiệu quả, đúng quy định, đảm bảo thúc đẩy kinh tế phát triển, giải quyết hài hòa quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, duy trì tốt hoạt động bộ máy cơ quan nhà nước và đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng; tham mưu cấp thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quy định, cụ thể cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, định mức và chế độ tài chính để áp dụng tại địa phương; thúc đẩy công tác giao quyền tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ; xã hội hóa các hoạt động giáo dục-đào tạo, y tế, thể dục, thể thao, văn hóa … để huy động nguồn lực trong xã hội; mở rộng phạm vi, lĩnh vực công việc, hỗ trợ một phần kinh phí để nhân dân tích cực cùng làm đường giao thông và công trình phúc lợi xã hội theo Chương trình nông thôn mới. Công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý tài chính - ngân sách nhà nước, tài sản công và công tác cải cách hành chính trong nội bộ cơ quan được chú trọng nhằm tạo sự thông thoáng trong giải quyết công việc phục vụ tổ chức và công dân, góp phần phát triển kinh tế;
Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đã đạt được, Sở Tài chính Kon Tum vẫn có khó khăn do hai năm gần đây nhiều công chức đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa tuyển dụng công chức thay thế kịp và cơ quan phải thực hiện lộ trình tinh giãn biên chế theo quy định của Trung ương nên thiếu nguồn nhân lực. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ cơ quan, Sở Tài chính Kon Tum tiếp tục phát huy truyền thống của ngành tài chính, quyết tâm xây dựng đội ngũ công chức có bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, thực hiện toàn diện các mặt công tác của cơ quan, góp phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra và hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2019)./.

 

 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VNN speedtest
Kon Tum Online
Viet-Lao
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
Website liên Kết