Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
4:14 CH | 28/07/2021

Ngày 12 tháng 07 năm 2021 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số  56/2021/TT-BTC Hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục thường xuyên. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2021.

9:23 SA | 25/07/2021

 Ngày 12 tháng 7 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thông tư số 56/2021/TT-BTC hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và hoạy động kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục thường xuyên.

9:17 SA | 25/07/2021

Ngày 08 tháng 07 năm 2021, Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành Thông tư số 55/2021/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 08 năm 2021.

8:07 SA | 15/07/2021

Ngày 06 tháng 07 năm 2021 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số  53/2021/TT-BTC Bãi bỏ các Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 08 năm 2021.

1:40 CH | 09/07/2021

Ngày 30 tháng 6 năm 2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 65/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế.

1:37 CH | 09/07/2021

 Ngày 06 tháng 07năm  2021 Bộ  Tài  chính  ban  hành Thông  tư số 54/2021/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 35 Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

8:16 SA | 30/06/2021

Thông tư số 47/2021/TT-BTC Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

10:15 SA | 28/06/2021

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

 

9:39 SA | 28/06/2021

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về tể chức, hoạt động, quản ỉỷ, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc- xin phòng Covid-Ỉ9 Việt Nam.

3:50 CH | 25/06/2021

Thông tư hướng dẫn tổ chức quản lý sử dụng và kế toán quyết toán công khai tài chính

Trang 1 trong 101Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Website liên Kết