Đăng Nhập
QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

Triển khai thực hiện Thông tư số 42/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính

 

   Ngày 28/4/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 42/2017/TT-BTC về việc Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016-2020. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/06/2017.

 Sở Tài chính đề nghị các đơn vị, địa phương nghiên cứu, triển khai cho các đơn vị trực thuộc ngành, địa phương mình thực hiện, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

1/ Về nội dung chi và mức chi:

- Chi hỗ trợ thành viên tham gia các lớp tập huấn: nội dung và mức chi áp dụng theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức;

- Chi tổ chức hội thảo khoa học sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật/báo chí: áp dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán, quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước...

2/ Về hiệu lực thi hành:

- Việc thanh quyết toán kinh phí thực hiện Đề án năm 2016 đã được cơ quan có thẩm quyền giao, thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT/BVHTT-BTC ngày 7/3/2012 của liên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật ở Trung ương và các Hội văn học nghệ thuật địa phương giai đoạn 2011-2015; Thông tư liên tịch số 18/2012/TTLT/BTC-BTTTT ngày 14/02/2012 của liên Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở trung ương và địa phương giai đoạn 2011-2015.

- Việc thanh quyết toán kinh phí thực hiện Đề án từ năm 2017, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 42/2017/TT-BTC 28/4/2017 của Bộ Tài chính nêu trên.

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 20/06/2017 Lượt xem : 122
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Thủ tục hành chính
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
KhoiNghiep
VBPL_BTC
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
KienNghiDN
Website liên Kết