Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

Thông tư số 72/2019/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 Thông tư số 45/2014/TT-BTC

 

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 31/10/2019 Lượt xem : 371
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
SamNgocLinh
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Website liên Kết