Đăng Nhập
TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ

Hướng dẫn thực hiện việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư từ kế hoạch năm 2016

 Ngày 26/8/2016, Sở Tài chính nhận được Văn bản số 11603/BTC-ĐT ngày 19/8/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư từ kế hoạch năm 2016 - trong đó hướng dẫn như sau:

    Sau khi được giao kế hoạch vốn ngân sách hằng năm địa phương phân bổ kế hoạch vốn đầu tư cho từng dự án thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Bộ Tài chính và gửi phân bổ kế hoạch vốn đầu tư về cấp trên, Bộ Tài chính. Việc giao kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư đầy đủ các tiêu chí , chi tiết kế hoạch vốn đầu tư: kế hoạch giao đầu năm (trong đó thu hồi vốn ứng trước), kế họach vốn điều chỉnh, kế hoạch vốn kéo dài, vốn ứng trước đồng thời gửi Kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản dự án, cơ quan có thẩm quyền nhập kế hoạch vốn đầu tư trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS) theo hướng dẫn của Bộ Tài chính .

     Để triển khai thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 11603/BTC-ĐT nêu trên; đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư và sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố  nghiên cứu, triển khai hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc, địa phương mình tổ chức thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 30/08/2016 Lượt xem : 419
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Thủ tục hành chính
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Website liên Kết