Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ

Triển khai thực hiện mẫu báo cáo theo quy định tại các Thông tư 80/2018/TT-BTC, 84/2018/TT-BTC

 

 Chi tiết văn bản triển khai tại đây

Tải về Thông tư và các biểu mẫu kèm theo tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 08/01/2019 Lượt xem : 449
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
Website liên Kết