Đăng Nhập
8:38 SA | 06/06/2016

 

1:22 CH | 20/05/2016

 Ngày 29/4/2016 Bộ Tài chính đã ban hành Văn bản số 5864/BTC-ĐT triển khai thực hiện quy định về thẩm tra phân bổ kế hoạch vốn đầu tư các dự án - trong đó: hướng dẫn việc thẩm tra phân bổ vốn đối với các dự án được Ủy ban nhân dân các cấp Quyết định phân bổ trước ngày 05/3/2016 và phân bổ từ ngày 05/3/2016 trở đi.

1:22 CH | 27/04/2016

  Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư (Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/5/2016 và thay thế Thông tư số 166/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính).

1:35 CH | 11/04/2016

 

4:42 CH | 29/02/2016

 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 237/VP-KTTH ngày 25/02/2016 giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan có văn bản tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 2015/BTC-ĐT ngày 4/02/2016 và gửi trực tiếp về Bộ Tài chính theo thời gian quy định; đồng thời báo cáo UBND tỉnh biết;

3:39 CH | 04/02/2016

 Bộ Tài chính đã ban hành các Thông tư: số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước(có hiệu lực thi hành từ ngày 05/3/2016 và thay thế Thông tư 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính); số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 05/3/2016 và thay thế Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính và Thông tư số 04/2015/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính).

10:19 SA | 28/12/2015

 Ngày 17/12/2015 Bộ Tài chính ban hành Văn bản số 18820/BTC-ĐT về việc hướng dẫn kiểm soát chi đối với trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng với Trung tâm phát triển quỹ đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; trong đó hướng dẫn cụ thể quy trình, hồ sơ thanh toán trong trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng với Trung tâm phát triển quỹ đất để thực hiện công việc bồi thường giải phóng mặt bằng theo dự án, phương án được duyệt và lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính.

10:16 SA | 28/12/2015

 Bộ Tài chính đã ban hành mới Thông tư số 190/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 quy định việc quản lý và sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn Trái phiếu Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016); Văn bản số 18761/BTC-ĐT ngày 17/12/2015 về thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2015.

3:22 CH | 25/12/2015

 Ngày 17/12/2015 Bộ Tài chính ban hành Văn bản số 18761/BTC-ĐT về việc thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2015. Trong đó nêu rõ thời hạn tạm ứng vốn chậm nhất là đến hết ngày 31/12/2015 ( trừ trường hợp tạm ứng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư); thời hạn thanh toán khối lượng hoàn thành đến hết ngày 31/01/2016 (trong đó có thanh toán để thu hồi vốn đã tạm ứng); tùy vào từng dự án thời hạn kéo dài thực hiện và thanh toán vốn đầu tư năm 2015 khác nhau

4:21 CH | 23/12/2015

 Ngày 15/12/2015 Bộ Tài chính ban hành Văn bản số 18619/BTC-ĐT về việc có ý kiến đối với các kiến nghị của địa phương về việc bổ sung nguồn vốn vào tiêu chí dự án khởi công mới không nhất thiết phải quyết định đầu tư đến ngày 31/10 năm trước năm kế hoạch; trong đó nêu rõ: đối với nguồn vốn bổ sung ngoài kế hoạch được giao năm 2015 như: vốn đầu tư từ các nguồn tăng thu ngân sách; tăng thu xổ số kiến thiết; vốn vay tín dụng ưu đãi KCHKM...(không phải là nguồn giao trong kế hoạch đầu năm), được thanh toán vốn cho dự án khởi công mới khi có quyết định đầu tư được phê duyệt theo quy định (không nhất thiết đến ngày 31/10 năm trước năm kế hoạch).

Trang 2 trong 8Đầu tiên    Trước   1  [2]  3  4  5  6  7  8  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Thủ tục hành chính
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Website liên Kết