Đăng Nhập
8:03 SA | 16/12/2015

 Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1759/VP-KTTH ngày 11/12/2015 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về quản lý tài chính đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 17985/BTC-ĐT ngày 03/12/2015; trong đó: giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan có ý kiến tham gia dự thảo và gửi về Bộ Tài chính theo quy định.

1:27 CH | 11/12/2015

 Ngày 04/12/2015 Bộ Tài chính ban hành Văn bản số 18029/BTC-KBNN hướng dẫn hạch toán kinh phí hỗ trợ bằng tiền trực tiếp cho hộ dân, người lao động từ nguồn vốn đầu tư phát triển theo quy định tại Quyết định số 755/QĐ-TTg trên TABMIS.

10:46 SA | 05/08/2015

 Sở Tài chính nhận được Công văn số 10266/BTC-ĐT ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính v/v góp ý đối với Dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ để hướng dẫn về các chi phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu được quy định tại Điều 9 và điểm d khoản 6 Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

2:41 CH | 04/08/2015

 Ngày 27/7/2015 Bộ Tài chính có Văn bản số 10254/BTC-ĐT v/v hướng dẫn mức tạm ứng đối với các công việc của dự án được thực hiện theo hợp đồng.

10:41 SA | 26/06/2015

Ngày 17/6/2015 Bộ Tài chính có Văn bản số 8028/BTC-CST v/v phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng.

 

4:08 CH | 12/06/2015

 Ngày 03/6/2015 Bộ Tài chính có Văn bản số 7312/BTC-KBNN về việc tạm ứng đối với các hợp đồng của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước - vốn trong nước (NSNN), vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) và vốn ODA thanh toán trong năm 2015 và các năm sau; trong đó hướng dẫn cụ thể đối tượng, thời gian, phạm vi áp dụng tạm ứng đối với hợp đồng của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước - vốn trong nước (NSNN), vốn TPCP và vốn ODA.

2:03 CH | 26/05/2015

 Sở Tài chính nhận được Công văn số 6408/BTC-ĐT ngày 18/5/2015 của Bộ Tài chính v/v lấy ý kiến tham gia sửa đổi Thông tư số 231/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) giai đoạn 2012-2015 của Bộ Tài chính.

 

2:10 CH | 19/05/2015

 Sở Tài chính nhận được Công văn số 6211/BTC-ĐT ngày 13/5/2015 của Bộ Tài chính v/v thanh toán kế hoạch năm 2015 đối với các dự án khởi công mới có quyết định đầu tư đến ngày 31/10/2014.

8:12 SA | 04/05/2015

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Hải, Phó chủ tịch Thường trực tại Văn bản số 481/VP-KTTH ngày 13/4/2015 về việc kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn TPCP kế hoạch năm 2012, 2013, 2014 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 3623/BTC-ĐT ngày 19/3/2015. Sở Tài chính đề nghị các Sở, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố thực hiện như sau:

7:53 SA | 10/03/2015

 Ngày 09/3/2015, Sở Tài chính nhận được Thông tư số 22/2015/TT-BTC ngày 12/02/2015 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trên địa bàn các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/3/2015 và thay thế Thông tư số 46/2010/TT-BTC ngày 08/4/2010 của Bộ Tài chính Quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư cho các dự án xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo hết hiệu lực thi hành.

Trang 3 trong 8Đầu tiên    Trước   1  2  [3]  4  5  6  7  8  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Thủ tục hành chính
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
VBPL_CP
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
Website liên Kết