Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Hướng dẫn nghiệp vụ > Thanh tra
    Đăng Nhập
11:00 SA | 15/03/2022

 

8:01 SA | 24/02/2022

Điểm mới của nghị định 118/2021/nđ-cp của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính

9:02 SA | 13/12/2021

 

1:20 CH | 05/10/2021

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Thanh tra năm 2010 ngày 15 tháng 11 năm 2010; Điều 26 Nghị định số: 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thanh tra.

3:10 CH | 14/09/2021

BÁO CÁO Về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2021

 

3:28 CH | 17/08/2021

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Thanh tra năm 2010 ngày 15 tháng 11 năm 2010; Điều 26 Nghị định số: 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thanh tra.

9:43 SA | 07/07/2021

 Căn cứ Kết luận số: 2896/KL-STC-TTr ngày 19/10/2018 của Giám đốc Sở Tài chính Kết luận thanh tra tài chính năm 2017 tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

9:48 SA | 30/06/2021

Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Kon Tum công bố quyết định thanh tra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy.

10:15 SA | 17/06/2021

 Căn cứ Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Thực hiện công văn số 1930/UBND-NC ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh Kon Tum v/v thực hiện chế độ báo cáo theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP,

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN) 6 tháng năm 2021 (số liệu báo cáo từ ngày 11/12/2020 - 10/06/2021) như sau:

2:17 CH | 07/01/2021

 

Trang 1 trong 13Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Website liên Kết