Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Hướng dẫn nghiệp vụ > Văn phòng
    Đăng Nhập
VĂN PHÒNG

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Quí IV năm 2016

  Thực hiện Kế hoạch số 3122/KH-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Kon Tum về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

      Thực hiện Kế hoạch số 687/STP-PBGDPL, ngày 4/10/2016 của Sở Tư pháp về hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quí IV năm 2016.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Quý IV năm 2016 với các nội dung như sau:  

            I. Mục đích, yêu cầu

            1. Mục đích:

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức Sở; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến nhiệm vụ của Sở, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên tryền, PBGDPL; tiếp tục triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Luật Hoà giải ở cơ sở năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” và các Chương trình, Đề án, Kế hoạch liên quan đến công tác PBGDPL.

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Quí IV năm 2016 đảm bảo tính thường xuyên, thực hiện đúng các nội dung công văn hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Tư pháp. Phổ biến pháp luật đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bằng nhiều hình thức; trực tiếp trong quá trình thực hiện công vụ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tài chính hoặc thông qua thông tin điện tử của Sở tuyên truyền pháp luật của ngành phù hợp với các đối tượng và điều kiện của đơn vị.

2. Yêu cầu:

- Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, nâng cao ý thức pháp luật, đạo đức công vụ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các phòng ban chuyên môn của Sở, các tổ chức, các nhân có liên quan với mục đích nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, làm cho hoạt động này ngày càng đi vào nề nếp, có hiệu quả.

- Quán triệt đầy đủ chủ trương, quan điểm, mục tiêu, yêu cầu của Đảng về PBGDPL, bám sát các Chương trình, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan.

- Việc phổ biến, giáo dục pháp luật phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung triển khai sâu rộng bằng các hình thức, biện pháp thiết thực hiệu quả, phù hợp với các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục để công chức, tổ chức, cá nhân có liên quan hiểu và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.

II. NỘI DUNG VÀ ĐỐI TƯỢNG PBGDPL

1.      Nội dung PBGDPL:

Phổ biến, tuyên truyền pháp luật tập trung vào các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, các văn bản hướng dẫn chỉ đạo có liên quan thiết thực đến phạm vi quản lý, lĩnh vực hoạt động của ngành tài chính, cụ thể như sau:

            - Phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật sau: Luật tổ chức Chính phủ; Luật tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015; Luật ban hành văn bản 2015; Bộ Luật dân sự; Luật trưng cầu ý dân; Luật nghĩa vụ quân sự, Luật trẻ em, Luật tiếp cận thông tin; Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; Nghị định số 56/2016/NĐ-CP, ngày 29/6/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP, ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Thông tư liên tịch số 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT, ngày 27/6/2016 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP, ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020; Kế hoạch số 2329/KH-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

            - Tiếp tục phổ biến các văn bản pháp luật do Trung ương và địa phương ban hành, trong đó chú trọng nội dung liên quan đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương cũng như các cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân về đất đai; nhà ở; khiếu nại; tố cáo; lao động; việc làm; phòng chống tham nhũng…Với chuyên ngành, Sở Tài chính sẽ tập trung phổ biến Luật ngân sách nhà nước, Luật kế toán, Luật kiểm toán nhà nước, Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của các luật về thuế, Luật đất đai, Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư công, Luật khoáng sản, Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước, Luật Bảo hiểm xã hội; Pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, công vụ; nội quy, quy chế nội bộ và các quy định mới ban hành có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân… các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Kon Tum ban hành liên quan đến công tác quản lý của ngành tài chính.

            - Trong Quý IV năm 2016, bộ phận Pháp chế Sở bám sát nội dung Kế hoạch chỉ đạo của UBND tỉnh xây dựng kế hoạch riêng tại Sở để hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) gắn với học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020) và các luật, pháp lệnh mới ban hành; kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật.

2. Đối tượng PBGDPL:

Toàn thể công chức Sở Tài chính; các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có liên quan đến ngành Tài chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

            III. HÌNH THỨC PBGDPL

Công tác tuyên truyền, PBGDPL được tiến hành thông qua nhiều hình thức như: - Qua các buổi giao ban định kỳ hàng tuần của văn phòng Sở.

- Qua các buổi sinh hoạt Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- Qua hoạt động công vụ, thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực tài chính.

- Tổ chức học tập pháp luật thông qua việc nghiên cứu tài liệu tại tủ sách pháp luật đã được bố trí tại Hội trường Sở.

- Xây dựng kế hoạch, đăng tải các văn bản liên quan đến công tác phổ biến GDPL thông báo qua mạng eoffice nội bộ, đăng trên cổng điện tử Sở để toàn thể cán bộ, công chức, các cá nhân tổ chức có liên quan đều có thể nghiên cứu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Văn phòng Sở chủ trì (bộ phận Pháp chế), phối hợp với bộ phận tin học Sở và các phòng chuyên môn thuộc Sở, BCH Đoàn thanh niên thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, Bộ Tài chính, UBND tỉnh; các Nghị quyết, chính sách của HĐND tỉnh ban hành liên quan đến ngành Tài chính để kịp thời tuyên truyền, phổ biến đảm bảo tính hiệu quả, đúng quy định của Pháp luật.

Định kỳ tổng hợp báo cáo gửi UBND tỉnh, Sở Tư pháp theo quy định.

- Lãnh đạo các phòng chuyên môn: Khi có văn bản mới ban hành thuộc lĩnh vực của ngành kịp thời nhắc nhở công chức mình quản lý nắm bắt rõ nội dung để phổ biến đến các tổ chức, cá nhân có liên quan đồng thời chuyển văn bản cho bộ phận tin học đăng tải mục PBGDPL của cổng thông tin điện tử Sở, nội dung truyền tải cần đảm bảo đúng quy định, không vi phạm pháp luật.

              - Thời gian Thực hiện: Quí IV năm 2016.

 

                    VP

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 13/10/2016 Lượt xem : 841
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
Website liên Kết