Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
LỊCH CÔNG TÁC

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN (Từ 11/11/2019 đến 15/11/2019)

 

I. Văn phòng Sở
- Báo cáo định kỳ gửi Sở Thông tin và truyền thông về việc thẩm tra, xử lý
các nội dung báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm.
- Thông báo các phòng chuyên môn chuẩn bị số liệu cung cấp cho đoàn kiểm tra: (CCHC ngày 19/11, TTHC ngày 22/11/2019).
- Gửi báo cáo trước 3 và 5 ngày cho các đoàn kiểm tra.
- Thành lập Hội đồng tự đánh giá, chấm điểm kết quả CCHC năm 2019.
- Báo CCHC, TTHC, Tài chính công và hồ sơ 01 cửa năm 2019.
 
- Phối hợp với Chi đoàn Sở, phòng liên quan báo cáo kết quả tự kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên theo đề nghị của Sở Nội vụ (VB 2555).
- Phối hợp các phòng liên quan báo cáo về công tác bồi thường của nhà nước năm 2019 theo đề nghị của Sở Tư pháp (VB 1087).
- Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở theo đề nghị của Sở Tư pháp (VB 1043).
- Phối hợp các phòng liên quan báo cáo số liệu thống kê ngành tư pháp năm 2019 theo đề nghị của Sở Tư pháp (VB 1048).
- Phối hợp phòng liên quan báo cáo Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (cơ quan thường trực là Sở Tư pháp) về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2019 (VB 15).
- Phối hợp các phòng rà soát, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh đang còn hiệu lực từ 10/10/2018 đến 10/10/2019 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (VB 2067).
- Phối hợp các phòng rà soát, báo cáo Ban Dân tộc danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh đang còn hiệu lực từ 01/10/2018 đến 30/9/2019 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ban Dân tộc (VB 877).
- Phối hợp với phòng liên quan báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan năm 2019 theo đề nghị của Sở Nội vụ (VB 2584).
- Nhóm công việc thường xuyên khác.
II. Phòng Quản lý Ngân sách
1. Các nhiệm vụ tuần trước chuyển sang tiếp tục triển khai:
-Hoàn chỉnh PA phân bổ thu, chi NSĐP, ngân sách tỉnh 2020;
- Trên cơ sở số liệu thu tiền đất dự án 2020 của phòng TCĐT, QLCS giá cung cấp, tiến hành phân tích đưa vào PA giao DT 2020 (tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tài sản trên đất)
- Hoàn chỉnh các nội dung họp HĐND kỳ họp thứ 9 (tiếp thu chỉnh sửa theo ý kiến thành viên UB)
2. Thông báo chi tiết KQ thẩm định tiền lương 1,49 trđ cho các đơn vị, ĐP theo QĐ phân bổ của UB
3. Rà soát tham mưu bổ sung và điều chỉnh KP theo đề nghị của các đơn vị
4. Rà soát các nội dung BC UBND tỉnh XD KH chương trình kỳ họp HĐND thứ 10,11 năm 2020
5. Cập nhật lại BC thu chi trình HĐND (số liệu thực hiện 10 tháng)
6. Hoàn chỉnh tiền lương gửi Bộ TC
7. Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm tra CCHC tại Sở Tài chính
8. Công việc thường xuyên khác trong tuần.
III. Phòng Tài chính đầu tư 
- Phối hợp với Sở KHĐT rà soát, tham gia PA phân bổ vốn CTMTQG GNBV 2020.
- Tham gia góp ý sửa đổi tiêu chí Nông thôn mới theo chủ trương của UB tỉnh.
- Phối hợp, báo cáo kết quả thực hiện TTHC theo yêu cầu của Sở Nội vụ.
- Tiếp tục rà soát, đối chiếu số liệu KH vốn đã nhập trên hệ thống TABMIS các nguồn vốn đầu tư phát triển đã phân bổ năm 2019.
- Phối hợp với VPS rà soát các TTHC do phòng theo dõi, phục vụ đoàn kiểm tra của UB tỉnh (sáng ngày 22/11/2019)
- Công chức phòng trực tại TTHC công theo lịch.
- Nhóm công việc thường xuyên khác.
IV. Phòng Quản lý Giá và công sản
- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước tại địa chỉ số 36A đường Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
            - Triển khai thực hiện Nghị định số 69/2019/NĐ-CP của Chính phủ theo chỉ đạo của UBND tỉnh
- Họp tại Sở TN và Môi trường hướng dẫn Công tyTNHH Song Nguyên Kon Tum lập các thủ tục khấu trừ chi phí bồi thường đã ứng trước do xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn.
- Tiếp tục thẩm định Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
- Thẩm định phương án xây dựng đơn giá các loại cây trồng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo đề nghị curaSowr Nông nghiệp và PTNT.
- Tham mưu thẩm định dự toán kinh phí tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ Dự án: Thủy điện Bo Ko 2 (Đợt 2)
- Tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị; hoàn thiện Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 gửi Sở Tư pháp thẩm định.
            - Công việc thường xuyên khác phát sinh trong tuần.
V. Phòng Tài chính Doanh nghiệp
            - Tổ chức họp Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S về việc thẩm định Kết quả xác định giá trị Trung tâm đăng kiểm và xem xét xử lý đề nghị của Trung tâm Đăng kiểm tại Tờ trình số 58/TT-TTĐK ngày 04/11/2019 về việc không truy thu tiền thuế đất xây dựng trụ sở làm việc đơn vị sự nghiệp công lập.
 
            - Báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã trên địa bàn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp
            - Chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, chấm điểm cải cách Thủ tục hành chính.
            - Công chức đi học Cao cấp Chính trị.
         - Công việc thưởng xuyên.
            VI. Thanh tra Sở
- Tiếp tục thanh tra tại Trường chính trị Kon Tum theo Quyết định số 267/QĐ-STC ngày 11/10/2019 của Giám đốc Sở Tài chính ;
- Tiếp tục tiếp thu ý kiến tổng hợp hoàn chỉnh báo cáo Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018 các đơn vị chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh;
- Tổng hợp kết quả thanh tra tại Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Đăk Glei;
- Công chức thanh tra đi học nghiệp vụ thanh tra viên tại Khánh Hoà;
- Rà soát hoàn chỉnh báo cáo sáng kiến, kinh nghiệm năm 2019 của Phòng;
- Khảo sát xây dựng kế hoạch thanh tra 2020;

 

- Công việc thường xuyên khác. 

 Tải về tại đây

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 08/11/2019 Lượt xem : 122
Quay Về

DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết