Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập

Số điện thoại đường dây nóng lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

   Đóng

 

1. Ông Đồng Thanh Xuân - Giám đốc Sở

    -  Điện thoại: 0905.273.689

    -  E-mail: dongthanhxuan-kontum@chinhphu.vn

2. Bà U Thị Thanh - Phó Giám đốc 

    -  Điện thoại: 0905.553.779

    -  E-mail: uthithanh-kontum@chinhphu.vn

3. Ông Lê Văn Trung - Phó Giám đốc

    -  Điện thoại: 0903.508145

    -  E-mail: levantrung-kontum@chinhphu.vn

4. Ông Huỳnh Ngọc Hùng - Phó Giám đốc

    -  Điện thoại: 0982.414709

     -  E-mail: huynhngochung@chinhphu.vn

5. Ông Trà Văn Thể - Chánh Văn phòng 

    -  Điện thoại: 0901276867

    -  E-mail: vanthetra@yahoo.com.vn

 

Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
Website liên Kết