Đăng Nhập

Số điện thoại đường dây nóng lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

   Đóng

 

1. Ông Đồng Thanh xuân - Giám đốc Sở

    -  Điện thoại: 0905.273.689

    -  E-mail: dongtxuanstc@gmail.com

2. Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó giám đốc 

    -  Điện thoại: 0903.588.647

    -  E-mail: thanhhungstc@gmail.com

3. Bà U Thị Thanh - Phó giám đốc 

    -  Điện thoại: 0905.553.779

    -  E-mail: uthanh1213@gmail.com

4. Ông Lê Văn Trung - Phó giám đốc

    -  Điện thoại: 0903.508145

    -  E-mail: letrung2006@gmail.com

5. Ông Đinh Văn Chánh - Chánh văn phòng 

    -  Điện thoại: 0982.103.057

    -  E-mail: dinhvanchanhstc@gmail.com

LayYKien
Thủ tục hành chính
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VBPL_CP
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
Website liên Kết