Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập

Số điện thoại đường dây nóng Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

   Đóng
 
 
 
 1. Địa chỉ cơ quan: Số 92 đường Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
 
 2. Số điện thoại đường dây nóng  
 
- Ông: Đồng Thanh Xuân - Giám đốc Sở, số điện thoại: 090.527.3689
 
 - Thanh tra Sở, số điện thoại: 02603.864.479
 
3. Hộp thư điện tử công vụsotaichinh-kontum@chinhphu.vn
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
Website liên Kết