Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập

Số điện thoại đường dây nóng lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

   Đóng

 

1. Ông Đồng Thanh xuân - Giám đốc Sở

    -  Điện thoại: 0905.273.689

    -  E-mail: dongthanhxuan-kontum@chinhphu.vn

2. Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó giám đốc 

    -  Điện thoại: 0903.588.647

    -  E-mail: nguyenthanhhung-kontum@chinhphu.vn

3. Bà U Thị Thanh - Phó giám đốc 

    -  Điện thoại: 0905.553.779

    -  E-mail: uthithanh-kontum@chinhphu.vn

4. Ông Lê Văn Trung - Phó giám đốc

    -  Điện thoại: 0903.508145

    -  E-mail: levantrung-kontum@chinhphu.vn

4. Ông Huỳnh Ngọc Hùng - Phó giám đốc

    -  Điện thoại: 0982.414709

 

    -  E-mail: ngochungkt2012@gmail.com

5. Ông Đinh Văn Chánh - Chánh văn phòng 

    -  Điện thoại: 0982.103.057

    -  E-mail: dinhvanchanh-kontum@chinhphu.vn

 

Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết