Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập

Số điện thoại đường dây nóng Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

   Đóng
 
 
 
 1. Địa chỉ cơ quan: Số 200 đường Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
 
 2. Số điện thoại đường dây nóng  
 
-  Giám đốc Sở, số điện thoại: 0260.3862344
 
 - Thanh tra Sở, số điện thoại: 0260.3864479
 
3. Hộp thư điện tử công vụstc@kontum.gov.vn.vn
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Kon Tum Online
Viet-Lao
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Website liên Kết