Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
VĂN BẢN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Chương trình công tác của lãnh đạo Sở Tài chính (từ ngày 04/11/2019 đến 08/11/2019)

 

            1.Đồng chí: Đồng Thanh Xuân - Chức vụ: Giám đốc Sở

           Phụ trách chung, điều hành các hoạt động của cơ quan, chỉ đạo các mặt công tác như:
- Tiếp tục thanh tra tại Trường chính trị Kon Tum theo Quyết định số 267/QĐ-STC ngày 11/10/2019 của Giám đốc Sở Tài chính ;
- Tiếp tục tiếp thu ý kiến tổng hợp hoàn chỉnh báo cáo Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018 các đơn vị chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh;
- Tổng hợp kết quả thanh tra tại Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Đăk Glei;
- Công việc thường xuyên khác.
     2. Đồng chí: U Thị Thanh - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở
      Điều hành một số hoạt động của cơ quan cụ thể như:
- Báo cáo định kỳ gửi Sở Thông tin và truyền thông về việc thẩm tra, xử lý
các nội dung báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm.
- Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở theo đề nghị của Sở Tư pháp (VB 1043).
- Phối hợp Phòng Thanh tra rà soát, báo cáo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Phòng, chống tham nhũng theo đề nghị của Thanh tra tỉnh (VB 532).
- Phối hợp phòng liên quan báo cáo Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (cơ quan thường trực là Sở Tư pháp) về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2019 (VB 15).
- Phối hợp các phòng liên quan báo cáo số liệu thống kê ngành tư pháp năm 2019 theo đề nghị của Sở Tư pháp (VB 1048).
- Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu chuyển đổi phương án đấu giá sang đầu tư chợ phía Nam cầu ĐăkBla theo đề nghị của UB thành phố.
- Tiếp tục phối hợp với KBNN, Sở KHĐT đối chiếu, xác nhận số dư dự toán vốn ODA, vốn vay lại của Chính phủ để hạch toán vào NSNN năm 2018 theo hướng dẫn của BTC tại VB số 5429.
- Phối hợp với UBND thành phố thu hồi hoàn trả tạm ứng Quỹ phát triển đất kinh phí đền bù, GPMB dự án Nam ĐăkBla theo chủ trương của UBND tỉnh.
- Tiếp tục rà soát, đối chiếu số liệu KH vốn đã nhập trên hệ thống TABMIS các nguồn vốn đầu tư phát triển đã phân bổ năm 2019 (tránh sót nguồn).
- Phối hợp với Sở KHĐT tổng hợp phân bổ kế hoạch vốn CTMTQG 2020.
- Nhóm công việc thường xuyên khác.
3. Đồng chí: Lê văn Trung - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở
           Điều hành một số hoạt động của cơ quan cụ thể như:
1. Các nhiệm vụ tuần trước chuyển sang tiếp tục triển khai:
-Hoàn chỉnh PA phân bổ thu, chi NSĐP, ngân sách tỉnh 2020;
- Trên cơ sở số liệu thu tiền đất dự án 2020 của phòng TCĐT, QLCS giá cung cấp, tiến hành phân tích đưa vào PA giao DT 2020 (tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tài sản trên đất)
- Hoàn chỉnh các nội dung họp HĐND kỳ họp thứ 9 (tiếp thu chỉnh sửa theo ý kiến thành viên UB)
2. Thông báo chi tiết KQ thẩm định tiền lương 1,49 trđ cho các đơn vị, ĐP theo QĐ phân bổ của UB
3. Hoàn chỉnh BC kiểm điểm chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ KTXH năm 2019 gửi VP UBND tỉnh
4. Rà soát tham mưu bổ sung và điều chỉnh KP theo đề nghị của các đơn vị
5. Cập nhật lại BC thu chi trình HĐND (số liệu thực hiện 10 tháng)
6. Hoàn chỉnh tiền lương gửi Bộ TC
7. Công việc thường xuyên khác trong tuần.
4. Đồng chí: Huỳnh Ngọc Hùng- Chức vụ: Phó Giám đốc
           Điều hành một số hoạt động của cơ quan cụ thể như:
- Thẩm định phương án sắp xếp nhà, đất của UBND huyện Kon Rẫy và Quỹ bảo vệ phát triển rừng.
- Tham mưu UBND tỉnh có ý kiến đối phương án sắp xếp nhà, đất của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh gửi Bộ Quốc phòng (lần 2).
- Tham gia Định giá tài sản trong tố tụng hình sự (Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh).
- Thẩm định phương án bổ sung chi phí bồi thường hỗ trợ hạng mục công trình Dự án thủy điện Thượng Kon Tum trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Phối hợp Liên ngành họp thẩm định giá khởi điểm bán đấu giá các dự án nhỏ lẻ của Huyện Sa Thầy và thẩm định giá đấu giá trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy.
- Tiếp tục thẩm định Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
         - Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định các nội dung về đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoạt động chiếu phim tại Vincom Plaza Kon Tum.
         - Đôn đốc các Công ty thực hiện báo cáo tình hình hỗ trợ bảo hiểm cho người lao động là dân tộc thiểu số theo Quyết định số 42/QĐ-TTg năm 2019 để thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ cho người lao động là dân tộc thiểu số năm 2019.
         - Nghiên cứu các Văn bản về việc quản lý các Quỹ ngoài ngân sách.
         - Công việc thưởng xuyên.
 
Tải về tại đây
Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 01/11/2019 Lượt xem : 392
Quay Về

DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Website liên Kết