Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Thống kê > Thống kê tài chính
    Đăng Nhập
THỐNG KÊ TÀI CHÍNH

0301_Tổng hợp đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước năm 2015

 

 

  Số đơn vị
1. Tổng số đơn vị                             92
Trong đó:   -  Đơn vị hưởng Ngân sách cấp tỉnh                            7
                     -  Đơn vị hưởng Ngân sách cấp huyện                          33
                     -  Đơn vị hưởng Ngân sách cấp xã                          52
2. Tổng số đơn vị phân theo loại hình                          92
01: Đơn vị sự nghiệp kinh tế                            2
Trong đó:   -  Đơn vị hưởng Ngân sách cấp tỉnh                           -  
  -  Đơn vị hưởng Ngân sách cấp huyện                            2
02: Đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học                            -  
Trong đó:   -  Đơn vị hưởng Ngân sách cấp tỉnh                           -  
  -  Đơn vị hưởng Ngân sách cấp huyện                           -  
03: Đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo                           11
Trong đó:   -  Đơn vị hưởng Ngân sách cấp tỉnh                            1
  -  Đơn vị hưởng Ngân sách cấp huyện                            9
04: Đơn vị sự nghiệp Y tế                             1
Trong đó:   -  Đơn vị hưởng Ngân sách cấp tỉnh                            1
  -  Đơn vị hưởng Ngân sách cấp huyện                           -  
05: Đơn vị sự nghiệp Văn hoá thông tin                            -  
Trong đó:   -  Đơn vị hưởng Ngân sách cấp tỉnh                           -  
  -  Đơn vị hưởng Ngân sách cấp huyện                           -  
06: Đơn vị quản lý hành chính                           18
Trong đó:   -  Đơn vị hưởng Ngân sách cấp tỉnh                            1
  -  Đơn vị hưởng Ngân sách cấp huyện                          15
07: Doanh nghiệp Nhà nước                           -  
Trong đó:   -  Đơn vị hưởng Ngân sách cấp tỉnh                           -  
  -  Đơn vị hưởng Ngân sách cấp huyện                           -  
08: Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách                           -  
Trong đó:   -  Đơn vị hưởng Ngân sách cấp tỉnh                           -  
  -  Đơn vị hưởng Ngân sách cấp huyện                           -  
09: Ban quản lý dự án đầu tư                            1
Trong đó:   -  Đơn vị hưởng Ngân sách cấp tỉnh                            1
  -  Đơn vị hưởng Ngân sách cấp huyện                           -  
11: Đơn vị khác                           59
Trong đó:   -  Đơn vị hưởng Ngân sách cấp tỉnh                            3
  -  Đơn vị hưởng Ngân sách cấp huyện                            7
Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 14/06/2016 Lượt xem : 522
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Website liên Kết