Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Thống kê > Thống kê tài chính
    Đăng Nhập
THỐNG KÊ TÀI CHÍNH

0305_Dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015

 

 

TT Chỉ tiêu Số dự án
1 Theo chủ đầu tư                                  606
1.1    Dự án đơn vị cấp tỉnh làm chủ đầu tư                                   331
1.2    Dự án đơn vị cấp huyện làm chủ đầu tư                                   275
1.3    Dự án đơn vị cấp xã làm chủ đầu tư  
2 Theo nhóm dự án tỉnh quản lý                                  331
2.1    Dự án quan trọng quốc gia                                     -  
2.2    Dự án nhóm A                                       1
2.3    Dự án nhóm B                                     67
2.4    Dự án nhóm C                                   257
2.5    Dự án không phân nhóm                                       6
3 Theo địa bàn                                  275
3.1    Thành phố Kon Tum                                     275
3.2    Huyện Đăk Glei  
3.3    Huyện Ngọc Hồi    
3.4    Huyện Đăk Tô    
3.5    Huyện Kon Plong    
3.6    Huyện Kon Rẫy    
3.7    Huyện Đăk Hà  
3.8    Huyện Sa Thầy    
3.9    Huyện Tu Mơ Rông    
3.10    Huyện Ia H'Drai    
4 Theo cơ quan tỉnh quản lý                                  331
4.1 Sở Y tế                                     19
4.2 Hội đồng liên minh các hợp tác xã  
4.3 Hội LHPN tỉnh  
4.4 Hội nông dân tỉnh  
4.5 Hội cựu chiến binh tỉnh  
4.6 Văn phòng UBND Tỉnh  
4.7 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân  
4.8 Ban Dân tộc                                       1
4.9 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh                                       1
4.10 Sở Quy hoạch - Kiến trúc  
4.11 Sở Ngoại vụ  
4.12 Sở Kế hoạch - Đầu tư                                       1
4.13 Sở Nông nghiệp và PTNT                                       9
4.14 Sở Tư pháp  
4.15 Sở Khoa học và Công nghệ                                       3
4.16 Sở Thuỷ sản  
4.17 Sở Công Thương                                       1
4.18 Sở Tài chính  
4.19 Sở Xây dựng  
4.20 Thanh tra Tỉnh  
4.21 Sở Giáo dục & Đào tạo                                     13
4.22 Sở Nội vụ  
4.23 Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch                                       7
4.24 Sở Tài nguyên môi trường  
4.25 Sở Thông tin và Truyền thông                                       3
4.26 Sở Lao động TB XH                                       2
4.27 Sở Giao thông Vận tải                                       4
4.28 Đài Phát thanh  
4.29 Đài Truyền hình                                       2
4.30 Văn phòng Tỉnh uỷ                                       1
4.31 Uỷ ban Mặt trận  Tổ quốc Việt Nam tỉnh  
4.32 Đoàn TNCS HCM tỉnh                                       2
4.33 Các đơn vị khác                                   262

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 14/06/2016 Lượt xem : 549
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
Website liên Kết