Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

   Đóng

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA NGÀNH TÀI CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum)    

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH TÀI CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH (37 THỦ TỤC)

 

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực: Tài chính Doanh nghiệp (7 thủ tục)

1

Thủ tục cấp tạm ứng kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị của địa phương

2

Thủ tục cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị thuộc địa phương

3

Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

4

Thủ tục thanh toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

5

Thủ tục tạm ứng kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

6

Thủ tục lập, phân bổ dự toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

7

Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá

 

 

II

Lĩnh vực: Tin học- Thống kê (01 thủ tục)

1

Thủ tục: Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với Ngân sách

 

 

III

Lĩnh vực: Quản lý giá (02 Thủ tục)

 

 Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh.

 

 2

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh. (Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4)

 

 

IV

Lĩnh vực quản lý công sản (26 Thủ tục)

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết.

 2

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê.

Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội.

 4

Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án.

 5

Quyết định hủy bỏ, quyết định bán đấu giá tài sản công.(Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4)

 6

Cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

 7

Chuyển nhượng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

 8

Điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

9

Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu Công nghệ cao

    10

Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế 

 11

Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao

 12

Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế 

 

13

Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động

 14

Thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

 15

Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư. 

 16

Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc.

 17

Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công.

 18

Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

 19

Thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu.

 20

Mua hóa đơn lẻ.

 21

Mua quyển hóa đơn.

 22

Xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người được mua, thuê mua nhà ở xã hội thực hiện bán, chuyển nhượng.

 23

Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên.(Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4)

 24

Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách hỗ trợ

 25

Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp

 26

Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước.(Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4)

 

 

V

Lĩnh vực Tài chính ngân hàng (01 Thủ tục)

 1

Hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tiín dụng để đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo quy định tại khoản 3 điều 4, khoản 3 điều 5 Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VNN speedtest
Kon Tum Online
Viet-Lao
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Website liên Kết