Đăng Nhập
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở tài chính tỉnh Kon Tum

 

 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KONTUM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 532 /QĐ-UBND ngày 21 / 9   / 2015

    của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

 

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực quản lý Ngân sách (03 thủ tục)

01

Hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước

02

Cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dịch vụ công trực tuyến mức 4)

03

Cấp lại mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dịch vụ công trực tuyến mức 4)

II

Lĩnh vực Công sản-Giá (07 thủ tục)

04

Thẩm định Phương án xác định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

05

Thẩm định Phương án giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước

06

Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh

07

Trình tự, thủ tục bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh.

08

Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh

09

Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

10

Kê khai giá cước vận tải bằng ô tô

III

Lĩnh vực đầu tư (03 thủ tục)

11

Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước

12

Cấp mã số dự án (Dịch vụ công trực tuyến mức 4)

13

Cấp lại mã số dự án (Dịch vụ công trực tuyến mức 4)

IV

Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp: (04 thủ tục)

14

Quá trình đề xuất xử lý vốn và tài sản của các công ty TNHH Một thành viên do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp.

15

Thẩm định và trình phê duyệt việc trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty TNHH Một thành viên do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu

16

Tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động của các Công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu

17

Thẩm định giao chỉ tiêu đánh giá để làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp hằng năm cho các Công ty TNHH MTV do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu

V

Lĩnh vực Khiếu nại tố cáo tài chính (04 thủ tục)

18

Tiếp công dân trong lĩnh vực Tài chính

19

Chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết

20

Giải quyết đơn thư khiếu nại của tổ chức, công dân trong lĩnh vực tài chính (lần 1)

21

Giải quyết đơn thư tố cáo của tổ chức, công dân trong lĩnh vực tài chính (lần 1)

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 14/10/2015 Lượt xem : 909
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Thủ tục hành chính
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
VBPL_KonTum
Website liên Kết