Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ VÀ CÔNG SẢN

Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp

 

Thủ tục: Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp.

 

 

 

 

 

Trình tự thực hiện:

 

 

 

 

Bước 1. Trong vòng 42 ngày (theo quy định là 60 ngày, đã cắt giảm 30%), kể từ ngày được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả đạt trở lên, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm lập báo cáo về tài sản (trong đó mô tả cụ thể thông tin về tài sản và chi phí tạo lập tài sản) kèm theo các hồ sơ có liên quan, gửi cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trường hợp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ có nhu cầu nhận giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản thì lập 01 bộ hồ sơ gửi cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ đồng thời với báo cáo về tài sản.

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

-   Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

-   Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Bước 2. Trong thời hạn 21 ngày (theo quy định là 30 ngày, đã cắt giảm 30%), kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân chủ trì, cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm:

a)   Lập báo cáo kê khai để đăng nhập thông tin về tài sản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công;

b)   Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định đối với đề nghị của tổ chức, cá nhân chủ trì; trình cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân chủ trì.

Trường hợp tổ chức, cá nhân chủ trì không có đề nghị giao quyền sở hữu, quyền sử dụng, hoặc không có khả năng nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm công nghệ, ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu thì báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền để giao cho tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu theo quy định.

Bước 3. Trong thời hạn 21 ngày (theo quy định là 30 ngày, đã cắt giảm 30%), kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ, cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân chủ trì đủ điều kiện được giao.

Bước 4. Căn cứ quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền, cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ lập báo cáo kê khai bổ sung để điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Cách thức thực hiện:

Nộp hô sơ trực tiêp hoặc gưi qua đương bưu điên.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

-  Văn bản đề nghị giao quyền sở hữu hoặc giao quyền sử dụng tài sản của tổ chức chủ trì: 01 bản chính;

-  Phương án nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm công nghệ, ứng dụng, thực hiện thương mại hóa kết quả nghiên cứu để tiếp tục phát huy, ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu theo quy định của pháp luật về khoa học công nghệ (sau đây gọi là phương án phát triển, thương mại hóa kết quả) theo Mầu do Bộ Tài chính ban hành: 01 bản chính;

-  Biên bản đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ của Hội đồng: 01 bản sao;

-  Hợp đồng khoa học và công nghệ: 01 bản sao;

-   Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phê duyệt: 01 bản

 

sao;

- Các tài liệu có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

-  Bước 1. Trong thời hạn 42 ngày (theo quy định là 60 ngày, đã cắt giảm 30%), kể từ ngày được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả đạt trở lên

-  Bước 2. Trong thời hạn 21 ngày (theo quy định là 30 ngày, đã cắt giảm 30%), kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân chủ trì

-  Bước 3. Trong thời hạn 21 ngày (theo quy định là 30 ngày, đã cắt giảm 30%), kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Cơ quan thực hiện:

-   Cơ quan co thâm quyên quyêt đinh: Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Người đứng đầu cơ quan, tổ chức (đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ do mình phê duyệt).

-    Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ.

-  Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính.

Kết quả thực hiện:

Không

Phí, Lệ phí (nếu có):

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện:

Không

Căn cứ pháp lý:

Nghị dịnh số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 23/06/2021 Lượt xem : 30
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Website liên Kết