Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
LĨNH VỰC TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ

13.Cấp lại mã số dự án (Dịch vụ công trực tuyến mức 4)

 

 Thủ tục: Cấp lại mã số dự án

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của pháp luật và nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum.

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trong giờ hành chính)

Bước 2: Công chức kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận giải quyết.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3: Trả kết quả cho cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum..

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trong giờ hành chính).

Phương thức thực hiện:

1. Trực tuyến qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp mã số mức độ 4 của Bộ Tài chính: http://mstt.mof.gov.vn.

2. Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ:

I. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho dự án đầu tư (gọi tắt là mã số dự án) qua phương thức nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính bao gồm:

1- Đối với dự án sử dụng ngân sách tỉnh:

1.1. Dự án đầu tư tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

- Tờ khai đăng ký mã số đơn vị quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư (theo mẫu 02 - bản chính);

- Bản sao hợp lệ Quyết định hoặc Văn bản thông báo của cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án;

1.2. Đăng ký thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư:

- Các dự án đầu tư chuyển từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang giai đoạn thực hiện dự án là ngay sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, chủ đầu tư lập hồ sơ đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư để gửi cơ quan Tài chính nơi cấp mã số dự án.

- Hồ sơ đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư, gồm:

+ Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư (theo mẫu 04 - bản chính);

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau đây:

+ Quyết định đầu tư dự án;

+ Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

+ Các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có).

- Mã số dự án chỉ cấp cho từng giai đoạn của dự án đầu tư (giai đoạn chuẩn bị đầu tư, giai đoạn thực hiện dự án) trong trường hợp các giai đoạn của dự án được quyết định là dự án độc lập. Với những dự án không tách riêng các giai đoạn của dự án thành dự án độc lập hoạc những dự án các giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn thực hiện dự án cùng thực hiện trong một năm kế hoạch và được bố trí thực hiện vốn chuẩn bị đầu tư cùng đồng thời với vốn thực hiện dự an thì chỉ cấp một mã số chung cho tất cả giai đoạn của dự án đầu tư.

- Trường hợp tên của dự án hoặc tên chủ đầu tư của dự án có sự thay đổi trong giai đoạn thực hiện dự án thì mã số đã cấp cho dự án ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư không thay đổi, cơ quan Tài chính nơi cấp mã cập nhật lại tên dự án hoặc tên chủ đầu tư theo hồ sơ đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư và cấp lại Giấy chứng nhận mã số dự án điện tử. Trường hợp tên dự án, tên chủ đầu tư vẫn giữ nguyên như giai đoạn chuẩn bị đầu tư thì Giấy chứng nhận mã số dự án điện tử vẫn giữ nguyên, thông tin trong hồ sơ đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư được cơ quan Tài chính nơi cấp mã cập nhật trong phần mềm cấp mã số cho dự án.

1.3. Dự án đầu tư tại giai đoạn thực hiện đầu tư:

- Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện dự án (theo mẫu 03 - bản chính);

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau đây:

+ Quyết định đầu tư dự án;

+ Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

+ Các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có).

2- Đối với dự án sử dụng ngân sách cấp huyện, cấp xã (kể cả vốn phân cấp):

2.1. Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thống kê danh mục dự án - 01 bản chính;

2.2. Tùy theo giai đoạn thực hiện của dự án mà lập, cung cấp những hồ sơ tương ứng theo quy định sau:

a. Dự án đầu tư tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

- Tờ khai đăng ký mã số đơn vị quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư (theo mẫu 02 - bản chính);

- Bản sao hợp lệ Quyết định hoặc Văn bản thông báo của cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án;

bc. Đăng ký thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư:

- Các dự án đầu tư chuyển từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang giai đoạn thực hiện dự án là sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, chủ đầu tư lập hồ sơ đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư để gửi cơ quan Tài chính nơi cấp mã số dự án.

- Hồ sơ đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư, gồm:

+ Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư (theo mẫu 04 - bản chính);

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau đây:

+ Quyết định đầu tư dự án;

+ Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

+ Các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có).

- Mã số dự án chỉ cấp cho từng giai đoạn của dự án đầu tư (giai đoạn chuẩn bị đầu tư, giai đoạn thực hiện dự án) trong trường hợp các giai đoạn của dự án được quyết định là dự án độc lập. Với những dự án không tách riêng các giai đoạn của dự án thành dự án độc lập hoạc những dự án các giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn thực hiện dự án cùng thực hiện trong một năm kế hoạch và được bố trí thực hiện vốn chuẩn bị đầu tư cùng đồng thời với vốn thực hiện dự an thì chỉ cấp một mã số chung cho tất cả giai đoạn của dự án đầu tư.

- Trường hợp tên của dự án hoặc tên chủ đầu tư của dự án có sự thay đổi trong giai đoạn thực hiện dự án thì mã số đã cấp cho dự án ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư không thay đổi, cơ quan Tài chính nơi cấp mã cập nhật lại tên dự án hoặc tên chủ đầu tư theo hồ sơ đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư và cấp lại Giấy chứng nhận mã số dự án điện tử. Trường hợp tên dự án, tên chủ đầu tư vẫn giữ nguyên như giai đoạn chuẩn bị đầu tư thì Giấy chứng nhận mã số dự án điện tử vẫn giữ nguyên, thông tin trong hồ sơ đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư được cơ quan Tài chính nơi cấp mã cập nhật trong phần mềm cấp mã số cho dự án.

c. Dự án đầu tư tại giai đoạn thực hiện đầu tư:

- Tờ khai đăng ký mã số đơn vị quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện dự án (theo mẫu 03 - bản chính);

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau đây:

+ Quyết định đầu tư dự án;

+ Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

+ Các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có).

3. Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách:

Khi các thông tin đăng ký mã số dự án thay đổi làm thay đổi các chỉ tiêu trong Giấy chứng nhận mã số dự án điện tử đã được cấp, đơn vị phải thực hiện các thủ tục như sau:

3.1. Đối với dự án sử dụng ngân sách tỉnh:

- Trường hợp đơn vị có quan hệ với ngân sách nếu có thay đổi các chỉ tiêu đăng ký mã số dự án như tên đơn vị, tên dự án, tên chủ đầu tư, địa chỉ đơn vị, địa chỉ chủ đầu tư, tên cơ quan chủ quản cấp trên thì đơn vị gửi thông báo đến cơ quan Tài chính nơi đã cấp mã số dự án.

- Hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (theo mẫu 06).

- Khi nhận thông báo của đơn vị, cơ quan Tài chính lập và gửi Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký mã số đơn vị quan hệ ngân sách (theo mẫu 09) để gửi người nộp hồ sơ và thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận mã số đơn vị quan hệ ngân sách điện tử cho đơn vị với mã số được giữ nguyên như đã cấp trước đây, thông tin đăng ký mã số được cập nhật theo thông báo của đơn vị.

3.2. Đối với dự án sử dụng ngân sách cấp huyện, cấp xã (kể cả vốn phân cấp):

- Văn bản tổng hợp dự án đề nghị cấp lại mã số dự án của Phòng Tài chính kế hoạch.

- Trường hợp đơn vị có quan hệ với ngân sách nếu có thay đổi các chỉ tiêu đăng ký mã số dự án như tên đơn vị, tên dự án, tên chủ đầu tư, địa chỉ đơn vị, địa chỉ chủ đầu tư, tên cơ quan chủ quản cấp trên thì đơn vị gửi thông báo đến cơ quan Tài chính nơi đã cấp mã số dự án.

- Hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (theo mẫu 06).

- Khi nhận thông báo của đơn vị, cơ quan Tài chính lập và gửi Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký mã số dự án (theo mẫu 09) để gửi người nộp hồ sơ và thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận mã số dự án điện tử cho đơn vị với mã số được giữ nguyên như đã cấp trước đây, thông tin đăng ký mã số được cập nhật theo thông báo của đơn vị.

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trừ thời gian hệ thống mạng máy vi tính bị tắt nghẽn hoặc không hoạt động).

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức                                                                  

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định và trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện, thành phố.

Kết quả:

Giấy chứng nhận.                  

Lệ phí (nếu có):

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Tờ khai đăng ký mã số đơn vị quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư (mẫu số 02-MSNS-BTC Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015)

- Tờ khai đăng ký mã số đơn vị quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện dự án (mẫu số 03-MSNS-BTC Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015)

- Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư (mẫu số 04-MSNS-BTC Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015)

- Tờ khai đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (mẫu số 06-MSNS-BTC Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015);

- Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký mã số đơn vị quan hệ ngân sách (mẫu số 09-MSNS-BTC Thông tư 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015).

Yêu cầu, điều kiện (nếu có):

Không.

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính.

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 13/10/2015 Lượt xem : 722
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Website liên Kết