Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
LĨNH VỰC TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ

11.Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước

 

 Thủ tục: Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa - Sở Tài chính.

- Địa chỉ: 92 Phan Chu Trinh - TP. Kon Tum - tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trong giờ hành chính).

Bước 2: Cán bộ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận giải quyết và lập giấy hẹn.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3: Trả kết quả cho cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức.

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trong giờ hành chính).

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ:

I) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đối với dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành hoặc bị ngừng thực hiện vĩnh viễn:

1.1. Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính);

1.2. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (theo mẫu số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 /QTDA kèm theo - bản chính);

1.3. Các văn bản pháp lý có liên quan (theo mẫu - bản chính hoặc bản sao);

1.4. Các hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (bản chính hoặc bản sao);  

1.5. Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (bản chính hoặc bản sao);

1.6. Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A-B (bản chính);

1.7. Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có, bản chính); kèm theo biên bản nghiệm thu báo cáo kiểm toán và văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán: nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị;

1.8. Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có); kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.  

Trong quá trình thẩm tra, khi cơ quan thẩm tra quyết toán có văn bản yêu cầu, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán: Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung và các hồ sơ chứng từ thanh toán có liên quan.

2. Đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển; chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án được huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền:

2.1. Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính);

2.2. Báo cáo quyết toán (theo mẫu số 07, 08, 09/QTDA -bản chính);

2.3. Tập các văn bản pháp lý có liên quan (bản chính hoặc bản sao);

2.4. Các hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư với các nhà thầu; biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng (nếu có, bản chính hoặc bản sao).

Trong quá trình thẩm tra, khi cơ quan thẩm tra quyết toán có văn bản yêu cầu, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán vốn đầu tư của dự án .

II) Số lượng hồ sơ: 01 bộ gửi cơ quan thẩm tra phê duyệt quyết toán

Thời hạn giải quyết:

Thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán tính từ ngày nhận đủ hồ sơ quyết toán theo quy định. Thời gian tối đa quy định cụ thể như sau:

- Dự án nhóm A: 07 tháng.

- Dự án nhóm B: 05 tháng.

- Dự án nhóm C: 04 tháng.

- Dự án lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng: 03 tháng.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức                                                                  

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán dự án có tổng mức đầu tư < 7 tỷ đồng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính.

Kết quả:

Quyết định hành chính.        

Lệ phí (nếu có):

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai:

I. Đối với dự án hoàn thành hoặc bị ngừng thực hiện vĩnh viễn gồm các biểu:

1. Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành (Mẫu số: 01/QTDA)

2. Các văn bản pháp lý có liên quan (Mẫu số: 02/QTDA)

3. Tình hình thực hiện vốn đầu tư qua các năm (Mẫu số: 03/QTDA)

4. Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục hoàn thành (Mẫu số: 04/QTDA)

5. Tài sản cố định mới tăng (Mẫu số: 05/QTDA)

6. Tài sản lưu động bàn giao (Mẫu số: 06/QTDA)

7. Tình hình thanh toán và công nợ của dự án (Mẫu số 07/QTDA)

8. Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 08/QTDA)

II. Đối với hạng mục công trình hoàn thành gồm các biểu:

1. Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành (Mẫu số: 01/QTDA)

2. Các văn bản pháp lý có liên quan (Mẫu số: 02/QTDA)

3. Tình hình thực hiện vốn đầu tư qua các năm (Mẫu số: 03/QTDA)

4. Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục hoàn thành (Mẫu số: 04/QTDA)

5. Tài sản cố định mới tăng (Mẫu số: 05/QTDA)

6. Tài sản lưu động bàn giao (Mẫu số: 06/QTDA)

III. Đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển và chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền gồm các biểu:

1. Tình hình thanh toán và công nợ của dự án (Mẫu số 07/QTDA)

2. Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số 08/QTDA)

3. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (Mẫu số 09/QTDA)

Yêu cầu, điều kiện (nếu có):

Không.

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

- Thông tư số 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính quy định Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước.

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 13/10/2015 Lượt xem : 1035
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
Website liên Kết