4:31 CH | 13/10/2015

Thủ tục: Quá trình đề xuất xử lý vốn và tài sản của các công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp

4:29 CH | 13/10/2015

 Thủ tục: Thẩm định và trình phê duyệt việc trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu

4:26 CH | 13/10/2015

 Thủ tục: Tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp của các Công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu.

4:22 CH | 13/10/2015

 Thủ tục: Thẩm định giao chỉ tiêu đánh giá để làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp hằng năm cho các Công ty TNHH MTV do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu.


THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Thủ tục hành chính
VBPL_BTC
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
KienNghiDN
KhoiNghiep
Website liên Kết