Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
LĨNH VỰC KHIẾU NẠI TỐ CÁO TÀI CHÍNH

19.Chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết

 

 

Trình tự thực hiện:

a. Trường hợp đơn thư không đúng quy định giải quyết:
 
       + Bước 1: Khi tiếp nhận đơn thư: khiếu nại, tố cáo, phản ánh tại TTHCC . Công chức trực tại TTHC căn cứ quy trình nội bộ xử lý thông tin, tiếp nhận hồ sơ có liên quan của người khiếu nại, tố cáo, phản ánh và liên hệ Thanh tra Sở trao đổi thông tin và xử lý việc tiếp nhận hồ sơ TTHC;
 
        Sau khi tiếp nhận hồ sơ. Giám đốc sơ phân công cho công chức thuộc sở hoặc Thanh tra Sở xử lý TTHC, người được phânn nhiệm vụ ghiên cứu nếu đơn thư không đủ điều kiện giải quyết (nặc danh; không có địa chỉ …); trường hợp đơn không thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Tài chính thì xử lý bước tiếp theo.
 
+ Bước 2: Báo cáo trực tiếp cho lãnh đạo Sở Tài chính đơn thư không đủ điều kiện giải quyết.
 
b. Trường hợp đơn thư đủ điều kiện nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính:
 
+ Bước 1: Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh tại TTHC công. Giám đốc sở giao nhiệm vụ cho công chức thuộc sở hoặc Thanh tra sở xử lý.
 
 + Bước 2: Người được giao nhiệm vụ xử lý căn cứ các quy định Pháp luật hiện hành nghiên cứu hồ sơ đã tiếp nhận tại TTHCC phân tích, xác định nếu đơn thư khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền thì: Mời đối tượng đơn thư đến làm việc trực tiếp hướng dẫn gửi đơn thư đúng địa chỉ hoặc thông báo bằng văn bản đã nhận đơn thư của người khiếu nại, tố cáo nhưng không thuộc thẩm quyền đã chuyển gửi đến cơ quan đúng thẩm quyền để giải quyết;

       Hoàn tất các thủ ục hành chính, Văn bản trả ời cho công dân, tổ chức biết đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. Gửi hồ sơ xử lý về TTHCC để trả kết quả cho công dân, tổ chức  

Cách thức thực hiện:

Giao dịch trực tiếp công chức Sở Tài chính trực tại TTHCC của tỉnh

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn thư khiếu nại của tổ chức, công dân (theo mẫu).

- Đơn tố cáo (theo mẫu);

- Giấy ủy quyền khiếu nại (trong trường hợp người khiếu nại ủy quyền-theo mẫu); giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện (nếu có) (Bản sao)

- Chứng cứ, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ:  02 bộ

Thời hạn giải quyết:

Tối đa 7 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân và tổ chức

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chính Kon tum.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Thanh tra Sở Tài chính.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh Tra Sở Tài chính.

Kết quả:

Phiếu chuyển đơn

Lệ phí (nếu có):

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn Khiếu nại (Mẫu số 32)

- Đơn tố cáo (mẫu số 46)

- Giấy ủy quyền khiếu nại (mẫu số 41)

Yêu cầu, điều kiện (nếu có):

Không

Căn cứ pháp lý:

- Luật khiếu nại năm 2011
 
- Luật tố cáo số 25/2018/QH1 ngày 12/6/2018;
 
- Luật tiếp công dân năm 2013
 
- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ. Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo;
 
- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ.
 
- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng thanh tra Chính phủ.
 
- Thông tư số 06/2013/TT- TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ;
 
- Thông tư số 49/2011/TT-BTC ngày 21/4/2011 của Bộ Tài chính;

- Thông tư 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 13/10/2015 Lượt xem : 543
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Website liên Kết