Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
LĨNH VỰC KHIẾU NẠI TỐ CÁO TÀI CHÍNH

18.Tiếp công dân trong lĩnh vực tài chính

 

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, nguyện vọng gặp Giám đốc Sở Tài chính hoặc công chức Sở Tài chính đại diện trực tiếp công dân lau đến lĩnh vực tài chính. Chuẩn bị đơn, hồ sơ liên quan đến nội dung, công việc cần khiếu kiện hoặc kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật hiện hành;
 
(Giám đốc Sở tiếp dân vào ngày 25 hàng tháng, Thanh tra Sở tiếp dân vào thứ 6 hàng tuần).
 
Bước 2: Gặp công chức của Sở Tài chính trực thường xuyên tại Trung tâm hành chính công (TTHCC) tỉnh, xuất trình giấy tờ (Chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu...) trao đổi, liên hệ công việc hoặc nộp đơn, hồ sơ tài liệu khác có liên quan cho công chức Sở Tài chính  trực tại TTHCC;
 
       - Công chức Sở Tài chính trực tại TTHCC tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên hệ với Thanh tra Sở Tài chính để trao đổi thông tin tiếp nhận hồ sơ của công dân, tổ chức. Sau khi tiếp nhận hồ sơ của công dân, tổ chức xong gửi nội dung hồ sơ về Sở Tài chính; Giám đốc Sở Tài chính phân công cho thanh tra Sở hoặc công chức thuộc sở thụ lý, xử lý thông tin như sau:
 
     a. Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thì hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
 
       b. Trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thì công chức được phân công xử lý, nội dung hồ sơ ghi sổ tiếp công dân, ghi nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân. Nếu công dân không biết chữ, cán bộ tiếp công dân ghi nội dung khiếu nại, tố cáo và đọc lại cho công dân nghe để công dân điểm chỉ.
 
Bước 3: Nhận kết quả giải thích từ công chức tiếp nhận hồ sơ, xử lý thông tin tiếp dân hoặc từ lãnh đạo Sở Tài chính;

       -  Nhận các Văn bản giải quyết kết quả tiếp công dân theo quy định pháp luật hiện hành tại TTHCC;

       Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện:

Công dân, tổ chức gặp và làm việc trực tiếp với công chức Sở Tài chính trực tại TTHCC tỉnh để khiếu nại, kiến nghị và phản ánh

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

-  Đơn khiếu nại; tố cáo (theo mẫu);

- Giấy ủy quyền khiếu nại (trong trường hợp người khiếu nại ủy quyền-theo mẫu); giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện (nếu có) (Bản sao)

- Chứng cứ, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết:

- Những nội dung kiến nghị, tố cao, phản ánh của công dân vè thực thi trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền hoạt động của Sở Tài chính. Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ, xử lý thông tin và trả kết quả tại TTHCC trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày chính thức tiếp nhận thông tin, hồ sơ kiến nghị, phản ánh của công dân hoặc tổ chức;

- Các trường hợp công dân, tổ chức gửi đơn, khiếu nại, tố cáo những nội dung thuộc thẩm quyền quản lý nnccuar Sở Tài chính. Sở Tài chính tiếp nhận đơn và giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo: 30 ngày đối với đơn khiếu nại bình thường, khiếu nại phức tạp là 45 ngày; 60 ngày đối với đơn tố cáo bình thường, tố cáo phức tạp là 90 ngày.

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân và tổ chức

Cơ quan thực hiện:

Sở Tài chính Kon Tum.

Lệ phí (nếu có):

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn Khiếu nại (Mẫu số 32)

- Đơn tố cáo (mẫu số 46)

- Giấy ủy quyền khiếu nại (mẫu số 41)

Yêu cầu, điều kiện (nếu có):

- Đơn có chữ viết là tiếng Việt và được người khiếu nại, người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị ký tên trực tiếp;

- Đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại. Đơn tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ người tố cáo; nội dung tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân bị tố cáo.

- Đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người phản ánh, kiến nghị; nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Đơn chưa được cơ quan tiếp nhận đơn xử lý theo quy định của pháp luật hoặc đã được xử lý theo quy định của pháp luật nhưng người khiếu nại, người tố cáo người phản ánh, kiến nghị cung cấp được tài liệu, chứng cứ mới.

Căn cứ pháp lý:

- Luật khiếu nại năm 2011

- Luật tố cáo năm 2011.

- Luật tiếp công dân năm 2013

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ

- Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC ngày 04/6/2007 của Bộ Tài chính.

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ.

- Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ

- Thông tư số 07/2011/TT-TCCP ngày 28/7/2011 của Thanh tra Chính phủ.

- Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ.

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 13/10/2015 Lượt xem : 529
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Website liên Kết