Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
2:40 CH | 16/06/2021

 Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/ĐUK, ngày 01/06/2021 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh “về triển khai chuyên đề của tỉnh năm 2021; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triên nhanh và bền vững”;

Chi ủy, Chi bộ Sở Tài chính xây dựng Ke hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021 cụ thể như sau:

2:25 CH | 24/12/2020

Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐUK ngày 02/11/2020 của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sáng 22.12, tại Hội trường Sở Tài chính tỉnh Kon tum, Chi bộ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho đảng viên, công chức, người lao động thuộc Sở Tài chính và Quỹ phát triển đất tỉnh. Đồng chí U Thị Thanh, Ủy viên BCH đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Chi bộ - Phó Giám đốc Sở Tài chính chủ trì Hội nghị.

4:02 CH | 12/08/2020

 Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/CB ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chi bộ Sở Tài chính về Học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

1:28 CH | 22/06/2020

 Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; cải cách thủ tục hành chính; thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí,…

8:05 SA | 11/05/2020

 Căn cứ Kế hoạch số 1154/KH-UBND ngày 08/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

9:56 SA | 08/08/2019

 Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-CB ngày 07/3/2019 của Chi bộ Sở Tài chính Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2019; Tổ 3 báo cáo chuyên đề: Tôn trọng nhân dân, xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Chi bộ cơ quan như sau:

8:22 SA | 18/07/2019

 Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Căn cứ Công văn số 14-CV/CB ngày 18/01/2019 của Chi bộ Sở Tài chính về “Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tự phê bình và phê bình rong sinh hoạt Chi bộ; giữ gìn đoàn kết thống nhất trong chi bộ, cơ quan”.

4:54 CH | 19/06/2019

 Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/CB ngày 7 tháng 3 năm 2019 của Chi bộ Sở Tài chính về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 của Chi bộ Sở Tài chính.

Tổ đảng Tổ 2 báo cáo chuyên đề về “Phát huy dân chủ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong buổi sinh hoạt chi bộ tháng 6/2019 như sau:

2:55 CH | 22/03/2019

 Thực hiện chương trình, kế hoạch về việc sinh hoạt chuyên đề học tập đạo đức, tư tưởng HCM tại Công văn số 14-CV/CB ngày 18/012019. Các nội dung chuyên đề đã được phân công, tổ đảng 01 chi bộ Sở Tài chính xây dựng nội dung chuyên đề sinh hoạt về “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy quyền là chủ của Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân” xin báo cáo trước chi bộ Sở Tài chính như sau:

3:29 CH | 08/11/2018

 Triển khai Kế hoạch số 10/KH-CB ngày 21/03/2018 của Chi bộ Sở Tài chính về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII năm 2018. Tổ 3 chọn chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII năm 2018: “ về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” như sau:

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Website liên Kết