Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
HỌC TẬP & LÀM THEO TƯ TƯỞNG

Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng,hiệu quả hoạt động của các đv SNCL

 Triển khai Kế hoạch số 10/KH-CB ngày 21/03/2018 của Chi bộ Sở Tài chính về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII năm 2018. Tổ 3 chọn chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII năm 2018: “ về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” như sau:

1. Một số nội dung cơ bản của của Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

- Ban Chấp hành Trung ương đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết, cấp bách phải đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới.

- Nhà nước phải chăm lo bảo đảm cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ sự nghiệp công cho mọi tầng lớp nhân dân trên cơ sở tăng cường đầu tư từ ngân sách nhà nước; giữ vững, phát huy tốt hơn nữa vai trò chủ đạo, vị trí then chốt, bản chất tốt đẹp, ưu việt, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh xã hội hoá, nhất là trong các ngành, lĩnh vực mà khu vực ngoài công lập làm được và làm tốt; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển lành mạnh thị trường dịch vụ sự nghiệp công; bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.

- Trung ương yêu cầu phải khẩn trương sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với đặc điểm tình hình của từng ngành, lĩnh vực và địa bàn, gắn với đẩy mạnh xã hội hoá, nhưng không thương mại hoá lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công. Đẩy mạnh việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khoa học-công nghệ có đủ điều kiện thành doanh nghiệp, bao gồm cả hình thức công ty cổ phần…

2. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quản lý kinh tế:

Khi bàn về vấn đề quản lý kinh tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, vấn đề công bằng xã hội và phát triển kinh tế sẽ không thể thực hiện có hiệu quả nếu không có một cung cách quản lý đúng và khoa học. Do vậy, Người đặc biệt quan tâm đến vấn đề quản lý kinh tế, coi đó là chìa khóa để phát triển nền kinh tế quốc dân. Những quan điểm của Hồ Chí Minh về quản lý kinh tế có tính sáng tạo và có nội dung tổng kết sâu sắc.

Hồ Chí Minh chỉ rõ phải từng bước xây dựng một cơ chế quản lý kinh tế thích hợp, cơ chế đó phải thường xuyên cải tiến, chỉnh đốn và đổi mới, chứ không thể dừng lại một chỗ. Bởi đó là lĩnh vực rất phức tạp và luôn biến động. Nên phải kịp thời phát hiện những khuyết điểm, sai lầm để sửa chữa, ngăn chặn, để làm cho mọi hoạt động kinh tế ngày càng có hiệu quả hơn và Người đã chủ trương phát động nhiều đợt cải tiến quản lý kinh tế trong các xí nghiệp quốc doanh, cũng như trong các hợp tác xã nông nghiệp.

Chúng ta có thể thấy một trong những quan điểm chỉ đạo của Người về quản lý kinh tế là áp dụng hạch toán kinh tế, Người luôn nhắc nhở nguyên tắc trong làm kinh tế là phải biết tính toán, tính toán công việc và sử dụng con người để đạt hiệu quả kinh tế cao; làm được như vậy thì kinh tế mới phát triển, mới nói đến cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân được. Có tiến hành quản lý, có biết thu vào bao nhiêu, tiêu bao nhiêu, mới biết lời lãi, mới biết ai làm tốt, làm xấu, ai làm vượt mức, ai làm không vượt mức. Để quản lý tốt phải tổ chức bộ máy cho tốt, cho hợp lý, bố trí người đúng chỗ, Người nói: “ Sắp đặt cho hợp lý, để một người có thể làm việc như hai người, một ngày có thể làm việc của hai ngày, một đồng có thể dùng bằng hai đồng”. Để quản lý tốt Người cũng yêu cầu tất cả mọi người đều phải có quyền và trách nhiệm tham gia quản lý, từ người cán bộ đến người công nhân trong nhà máy phải thông suốt tư tưởng, có thái độ là chủ nước nhà, là chủ xí nghiệp, phải làm đến nơi đến chốn.

Đồng thời, trong quản lý kinh tế phải luôn chú ý hiệu quả của công việc; quản lý một nước cũng như quản lý một doanh nghiệp, phải có lãi; xây dựng những nhà máy, những ngành công nghiệp có lãi, tức là phải có nǎng lực cạnh tranh và có hiệu quả. Và chế độ làm khoán là một điều kiện của chủ nghĩa xã hội, nó khuyến khích người công nhân luôn luôn tiến bộ, cho nhà máy tiến bộ; làm khoán là ích chung và lại lợi riêng.

Qua nghiên cứu nội dung của Nghị quyết số 19-NQ/TW và tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý kinh tế, Tổ 3 vận dụng vào tổ chức thực hiện nhiệm vụ tham mưu “ tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” .

Học tập, làm theo tư tưởng của Bác về quản lý kinh tế trong công tác tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập cần phải triển khai một số nhiệm vụ sau:

3. Những nhiệm vụ chủ yếu về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

a) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận ở các ngành, các cấp, các đơn vị sự nghiệp và toàn xã hội trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hoá dịch vụ sự nghiệp công.

b) Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập

Tiến hành rà soát và phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập theo mức độ tự chủ khác nhau về tài chính để tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp công theo hướng:
- Đối với đơn vị đã tự chủ về tài chính và đủ điều kiện để chuyển thành công ty cổ phần thì tham mưu UBND tỉnh chuyển thành công ty cổ phần;
- Đối với đơn vị đã tự chủ về tài chính nhưng không đủ điều kiện để chuyển thành công ty cổ phần thì tham mưu UBND tỉnh chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp nhà nước;
- Đối với đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, thực hiện trả lương theo ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp theo quy định hiện hành; đối với phần tăng thu, tiết kiệm chi, được trích lập các quỹ bổ sung thu nhập và phát triển hoạt động sự nghiệp. Các đơn vị được giao tự chủ tài chính ổn định 3 năm theo phương án thu chi tài chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các đơn vị được Nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động, cần đẩy mạnh thực hiện cơ chế khoán chi.

c) Nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập: Bằng hình thức tổ chức tập huấn cho các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm:

- Đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị đơn vị, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công, đáp ứng yêu cầu của xã hội.
- Nâng cao chất lượng quản trị tài chính, tài sản công của đơn vị. Hướng dẫn Ban hành quy chế quản lý tài chính, tài sản công trong nội bộ đơn vị.
- Áp dụng mô hình quản trị đối với các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như mô hình quản trị doanh nghiệp.
- Hướng dẫn công tác đánh giá và xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập theo văn bản của Trung ương.

d) Hướng dẫn các đơn vị đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi từ phí sang thực hiện giá dịch vụ sự nghiệp công theo hướng: Nhà nước chỉ quy định khung giá dịch vụ, từng bước tính đủ các chi phí đối với các loại dịch vụ cơ bản, thiết yếu. Đối với giá dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước, giao quyền tự chủ cho các đơn vị cung ứng dịch vụ tự quyết định theo nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi phí và có tích luỹ.

e) Nghiên cứu, đổi mới cơ chế phân bổ nguồn lực, quản lý, cấp phát ngân sách nhà nước. Ngân sách nhà nước chỉ bảo đảm đầu tư cho các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu và đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người trên địa bàn.

f) Tham mưu UBND tỉnh ban hành các định mức kinh tế- kỹ thuật làm co sở cho các đơn vị xây dựng giá dịch vụ công.

g) Đẩy nhanh giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện cơ cấu lại ngân sách của các đơn vị sự nghiệp công lập cho phù hợp.

h) Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp trước khi chuyển đổi mô hình hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập nhằm hạn chế sử dụng tài sản công lãng phí và gây thất thoát./.
 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 08/11/2018 Lượt xem : 627
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Website liên Kết