Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
HỌC TẬP & LÀM THEO TƯ TƯỞNG

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng ...

 Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Căn cứ Công văn số 14-CV/CB ngày 18/01/2019 của Chi bộ Sở Tài chính về “Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tự phê bình và phê bình rong sinh hoạt Chi bộ; giữ gìn đoàn kết thống nhất trong chi bộ, cơ quan”.

 

 Tổ 3 báo cáo học tập theo chuyên đề : Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Chi bộ; Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Chi bộ, cơ quan

 I. Thực hiện  đảm bảo Nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng

1.Nguyên tắc Tập trung dân chủ.

Tập trung dân chủ là những vấn đề thuộc về quan điểm và nguyên tắc của Chủ nghĩa Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà Đảng và Nhà nước XHCN do Đảng lãnh đạo phải thực hiện nhất quán trong thực tiễn hoạt động của mình.

Nguyên tắc TTDC là sự thống nhất biện chứng giữa hai mặt tập trung và dân chủ. Hai mặt đó không mâu thuẫn với nhau mà luôn thống nhất, tác động, bổ sung cho nhau, tạo thành một chỉnh thể thống nhất. Dân chủ là điều kiện, tiền đề của tập trung; tập trung là cơ sở bảo đảm cho dân chủ được xác định và phát huy. Thực hiện nguyên tắc TTDC, mọi cán bộ, đảng viên đều có quyền tham gia vào việc quyết định công việc của Đảng; có quyền được thông tin, thảo luận, tranh luận, nêu ý kiến riêng, bảo lưu ý kiến trong tổ chức.

Hồ Chí Minh khẳng định Đảng phải là khối thống nhất ý chí và hành động, trong tổ chức, Đảng phải thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ - một nguyên tắc quyết định sức mạnh của Đảng. Người chỉ rõ rằng dân chủ phải đi đôi với với tập trung, phải kiên quyết thực hành kỷ luật.  Trong lãnh đạo, Hồ Chí Minh đòi hỏi Đảng phải thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. “Tập thể lãnh đạo là dân chủ. Cá nhân phụ trách là tập trung. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tức là dân chủ tập trung”. Thực hiện đúng đắn nguyên tắc này mới tránh cho Đảng không rơi vào chủ quan, độc đoán, chuyên quyền và mới biến đường lối của Đảng trở thành thực tiễn sinh động. Trong sinh hoạt Đảng, Hồ Chí Minh đặt vấn đề phải thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình - một vũ khí và là quy luật làm cho Đảng trở nên trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, Đảng phải thực hiện tốt nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh và tự giác, cũng như nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong Đảng, cán bộ đảng viên phải tự giác chấp hành kỷ luật của Đảng, phải giữ gìn sự thống nhất của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.

2. Liên hệ thực tế tại chi bộ:

- Tập trung dân chủ được thể trong sinh hoạt chi bộ như các cuộc họp chi bộ hàng tháng, công tác xếp loại Đảng viên hàng năm.

- Nguyên tắc này cũng được Chi bộ thực hiện trong công tác tham mưu UBND Tỉnh phân bổ ngân sách hàng năm trong các lĩnh vực như mua sắm trang bị tài sản cho các đơn vị, thực hiện công khai dự thảo dự toán chi ngân sách hàng năm.

- Tập trung dân chủ được thể hiện trong công tác bổ nhiệm, luân chuển các bộ được Chi ủy, Chi bộ thống nhất và lấy ý kiến của lãnh đạo các phòng, ban.

- Tập trung dân chủ cũng được thể hiện qua các cuộc họp giao ban hàng tuần của cơ quan và tại Hội nghị các bộ công chức hàng năm như: Quy chế chi tiêu nội bộ được lấy ý kiến của toàn bộ công chức , người lao động của cơ quan.

II. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Chi bộ.

  1. Tự phê bình và phê bình:

Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng, là phương pháp để giáo dục, rèn luyện đảng viên, là vũ khí sắc bén để chống tả khuynh và hữu khuynh; uốn nắn những lệch lạc trong nhận thức; ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; khắc phục tư tưởng ngại khó, ngại khổ; tư tưởng chủ quan, nóng vội, duy ý chí; nói thẳng, nói thật; nhận rõ những khuyết điểm, yếu kém, sai phạm… nhằm mục đích để xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, tăng cường đoàn kết, thống nhất từ trong tư duy, nhận thức, lý tưởng đến hành động cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi tự phê bình và phê bình là để học cái hay, tránh cái dở, chứ không phải để nói xấu nhau. Phê bình và tự phê bình là để trị bệnh cứu người, dân chủ trong Đảng tốt hơn, kỷ luật cao hơn, cán bộ, đảng viên gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm hơn, làm cho mỗi tổ chức mạnh hơn, lãnh đạo tốt hơn. Người thường nhắc nhở cán bộ, đảng viên thực hiện tự phê bình và phê bình “như rửa mặt hàng ngày”, mỗi tổ chức đảng coi tự phê bình và phê bình là công việc thường xuyên.

2. Liên hệ thực tế tại chi bộ:

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Chi bộ đã triển khai việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ đảm bảo đúng quan điểm chỉ đạo, quy trình, nguyên tắc. Chi bộ thường xuyên giáo dục cho đảng viên thấy rõ sự cần thiết phải tăng cường tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ để mọi người thống nhất tư tưởng và hành động, khắc phục những biểu hiện buông lỏng sinh hoạt Đảng, coi nhẹ tự phê bình và phê bình.

Bên cạnh đó, chi bộ đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương, từng đảng viên trong chi bộ phải chấp hành nghiêm các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và nghị quyết của Chi bộ, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trên vị trí công tác của mình.

Chi bộ đã tổ chức tự phê bình và phê bình trong mỗi kỳ sinh hoạt, nội dung sinh hoạt có tính cụ thể, thiết thực hướng vào việc kiểm điểm, phân tích, đánh giá, phê phán những vấn đề cấp bách trước mắt của chi bộ và cán bộ, đảng viên, trước hết là hướng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chức trách, nhiệm vụ và việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất năng lực, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên. Phê bình và tự phê bình được tiến hành một cách kịp thời nên những hạn chế, khuyết điểm không để tái diễn, kéo dài, do đó đã khích lệ mọi đảng viên trong chi bộ đã phát huy được tính chủ động, mạnh dạng đóng góp ý kiến, phê bình sự lãnh đạo của chi bộ cũng như tự phê bình và phê bình lẫn nhau một cách rất thẳng thắn, mang tính xây dựng, giúp nhau cùng tiến bộ, hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Tuy nhiên công tác phê bình và tự phê bình vẫn còn những tồn tại, hạn chế một số Đảng viên ít phát biểu ý kiến trong sinh hoạt chị bộ (việc phát biếu ý kiến chỉ tập trung vào đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, đảng viên lớn tuổi, còn một số đảng viên trẻ rất ít phát biểu); chưa nêu cao tính xây dựng, tính chiến đấu của người đảng viên. Nguyên nhân của hạn chế nêu trên là do tư tưởng e dè, chưa mạnh dạn, thiếu tự tin, tinh thần tự phê bình và phê bình của một số đảng viên chưa cao.

Để thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ cần làm tốt một số vấn đề sau:

- Chi bộ cần quan tâm chỉ đạo các đồng chí đảng viên nghiên cứu, học tập để hiểu đầy đủ, sâu sắc nội dung ý nghĩa của việc phê bình và phê bình trong Đảng, giúp đỡ đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị trong sinh hoạt Đảng, trong đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, đồng thời tạo cho đảng viên trong chi bộ có ý thức, nghiêm túc trong tự phê bình và phê bình.

- Thực hiện nền nếp, duy trì thường xuyên việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ.

- Chi bộ cần đề ra những chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên, nhất là việc phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, chú trọng củng cố, xây dựng và nâng cáo chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo có tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

-  Chi bộ cần giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, phấn đấu trở thành người cán bộ, công chức, công dân mẫu mực.

- Chi bộ xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện cho đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt. Xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện để đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác động viên, khen thưởng, kỷ luật đảng viên; xử lý nghiêm, kịp thời những đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, Pháp luật của Nhà nước.

- Việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ có ý nghĩa quan trọng, trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiếu đấu của tổ chức đảng, giữ gìn phẩm chất, tư cách đảng viên, nâng cao uy tín của Đảng và củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng. Thành thật với mình, thành thật với mọi người, đó chính là nhân cách là trách nhiệm của con người nói chung và đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên nói riêng, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay.

III. Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Chi bộ, cơ quan.

  1. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng

            Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng là nhiệm vụ hàng đầu, vừa cấp bách, vừa lâu dài của công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng để Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH đất nước trong thời kỳ hội nhập, phát triển.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời của tinh thần đoàn kết trong Đảng. Người coi việc giữ gìn đoàn kết trong Đảng là yêu cầu hàng đầu; là nhân tố quan trọng nhất đảm bảo cho Đảng thực sự vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thành công sự nghiệp cách mạng. Người dạy: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc cho nên từ ngày thành lập đến nay Đảng ta đã đoàn kết tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng ta. Các đồng chí từ Trung ương đến Chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Thống nhất với tư tưởng của Người, từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn coi trọng giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, lấy đó làm cơ sở của đoàn kết toàn dân tộc. Tại mỗi kỳ đại hội, vấn đề đoàn kết, thống nhất trong Đảng đều được xem xét, đánh giá nghiêm túc và sâu sắc.

2. Liên hệ thực tế tại Chi bộ:

            Chi bộ Sở tài chính luôn luôn thực hiện được nguyên tắc giữ gìn sự đôàn kết, thống nhất trong Đảng, không bè phái, không có lợi ích nhón, không cục bộ theo miền vùng được thể hiện kết quả đánh giá, xếp loại chi bộ hàng năm, chi bộ đạt từ trong sạch vững mạnh trở lên.

Để giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, cần nhận thức và thực hiện tốt một số giải pháp cụ thể sau:

- Cần thấy rằng, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng là đoàn kết, thống nhất có nguyên tắc, dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, quan điểm, đường lối của Đảng, chứ không phải đoàn kết hình thức xuôi chiều, nể nang, “dĩ hòa vi quý”. Ở đây, cũng cần phân biệt rõ, việc có những ý kiến khác nhau trong khi thảo luận dân chủ, trách nhiệm của tổ chức đảng với tình trạng bè phái, cục bộ trong tổ chức đảng, thực chất là mầm mống của mất đoàn kết.

- Nguyên tắc cơ bản để giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng là nắm chắc bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận thức sâu sắc hơn những nguyên tắc có tính phương pháp luận về CNXH và con đường đi lên CNXH mà các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã chỉ ra, làm cơ sở để Chi bộ vận dụng vào thực tế của Sơ.

- Xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng trên cơ sở tôn trọng và giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảng có sức mạnh khi và chỉ khi mọi đảng viên và Chi bộ tuân thủ nghiêm túc những nguyên tắc sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Muốn có đoàn kết trong Đảng, thì phải mở rộng dân chủ hơn nữa. Nhưng, dân chủ rộng rãi không thể tách rời tập trung nghiêm ngặt, gắn chế độ lãnh đạo tập thể với cá nhân phụ trách, chống tập trung quan liêu và chống dân chủ quá trớn, chống tình trạng chung sống với những tư tưởng và hành động cơ hội chủ nghĩa vô nguyên tắc. Dân chủ mà không tập trung thì hành động trong Đảng không thống nhất, sớm muộn Đảng cũng sẽ phân liệt.

- Thực hiện thường xuyên tự phê bình, phê bình, tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội và mọi hành động chia rẽ, bè phái trong Chi bộ.

- Chăm lo xây dựng tổ chức lãnh đạo  thực sự tiêu biểu về ý thức giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

- Xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ về chính trị - tư tưởng phải gắn liền với xây dựng đoàn kết, thống nhất về tổ chức. Phải củng cố khối đoàn kết, thống nhất trên cơ sở đường lối, quan điểm của Đảng; tích cực đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch. Đồng thời, chủ động đấu tranh với mọi quan điểm sai trái, những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên nói, viết và hành động trái với Cương lĩnh, Điều lệ Đảng; qua đó, tạo sự đồng thuận, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong xã hội./.

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 18/07/2019 Lượt xem : 881
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Website liên Kết