Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
HỌC TẬP & LÀM THEO TƯ TƯỞNG

Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về “Khối đại đoàn kết dân tộc” Vận dụng vào thực tiễn công tác

 Căn cứ Kế hoạch số 1154/KH-UBND ngày 08/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/CB ngày 06/4/2020 của Chi bộ Sở Tài chính về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020; Kế hoạch số 04-KH/CB ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chi bộ Sở Tài chính về sinh hoạt chuyên đề năm 2020.

Sau khi nghiên cứu Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ đảng tổ 01 Chi bộ Sở Tài chính xin trình bày báo cáo sinh hoạt chuyên đề về “ Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc trong thực tiễn công tác tại Sở Tài chính” như sau:

1. Những vấn đề lý luận Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc:

Đại đoàn kết dân tộc là tư tưởng có ý nghĩa chiến lược cơ bản, nhất quán và xuyên suốt, là vấn đề sống còn, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết là sức mạnh, là cội nguồn của mọi thành công: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công” [1].

            Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành di sản vô giá, truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta. Tiếp tục phát huy truyền thống quý báu đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Không đoàn kết thì suy và mất. Có đoàn kết thì thịnh và còn. Chúng ta phải lấy đoàn kết mà xoay vần vận mệnh, giữ gìn dân tộc và bảo vệ nước nhà” [2]. Vì thế tám chữ “Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc” [3] là mục đích của Đảng và Đảng thực hiện “Đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc”, “ Đoàn kết để xây dựng nước nhà”, cho nên phải “đoàn kết rộng rãi và lâu dài ”, “đoàn kết rộng rãi, chặt chẽ, đồng thời phải củng cố” và “ai có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với họ” [4].

            Khát vọng dân tộc được độc lập, tự do và thống nhất, nhân dân được sống ấm no, hạnh phúc là mẫu số chung, là điểm gốc để quy tụ tất cả mọi người dân Việt Nam vào khối đại đoàn kết dân tộc. Vì thế, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong một mặt trận thống nhất chính là để tập hợp và lãnh đạo quần chúng nhân dân thành một khối thống nhất về ý chí và hành động, tạo nên sức mạnh trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong khối đại đoàn kết đó, Đảng là một thành viên của Mặt trận, đồng thời là lực lượng lãnh đạo, cho nên “Đảng không thể đòi hỏi Mặt trận thừa nhận quyền lãnh đạo của mình, mà phải tỏ ra là một bộ phận trung thành nhất, hoạt động nhất và chân thực nhất. Chỉ trong đấu tranh và công tác hằng ngày, khi quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắn và năng lực lãnh đạo của Đảng, thì Đảng mới giành được địa vị lãnh đạo” [5]. Đồng thời, Đảng không chỉ xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc mà còn phải biến nguồn sức mạnh được tổ chức thành một khối vững chắc và hoạt động theo đường lối chính trị đúng đắn đó thành lực lượng vật chất, sức mạnh vật chất. Theo Người, “trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là nền tản gốc của đại đoàn kết. Nó cũng như cái nền của nhà, gốc của cây. Nhưng đã có nền vững, gốc tốt, còn phải đoàn kết với các tầng lớp nhân dân lao động khác” [6].

            Trong Mặt trận, việc đoàn kết chặt chẽ các tầng lớp nhân dân, các đảng phái, các dân tộc anh em, giữa đồng bào lương với đồng bào các tôn giáo khác được thực hiện theo phương châm “cầu đồng tồn dị”, lấy cái chung để hạn chế cái riêng, cái khác biệt, để cùng nhau sống hoà thuận, ấm no, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và nhân nguồn sức mạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc giác ngộ, tập hợp trí thức Việt Nam vào hàng ngũ cách mạng, bổ sung và phát huy vai trò của họ, làm cho họ trở thành một động lực cách mạng quan trọng; đồng thời khẳng định liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân. Thực tế cho thấy, liên minh công - nông - trí (trí thức) không những là yêu cầu khách quan về chính trị, làm nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước mà còn là yêu cầu khách quan để phát triển bền vững kinh tế, vǎn hoá, xã hội của đất nước. Tuỳ theo yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể của từng thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng, Mặt trận có cương lĩnh, điều lệ phù hợp, được tổ chức chặt chẽ, xây dựng trên nền tảng khối liên minh công - nông - trí đã luôn lấy việc thống nhất lợi ích tối cao của dân tộc với lợi ích của các tầng lớp nhân dân làm cơ sở để củng cố và không ngừng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó chính đoàn kết thực sự, lâu dài, chặt chẽ, chân thành, thân ái giúp đỡ nhau, “là mục đích phải nhất trí và lập trường cũng phải nhất trí. Đoàn kết thực sự nghĩa là vừa đoàn kết, vừa đấu tranh, học những cái tốt của nhau, phê bình những cái sai của nhau và phê bình trên lập trường thân ái, vì nước, vì dân. Tóm lại, muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì toàn dân cần đoàn kết lâu dài, đoàn kết thực sự và cùng nhau tiến bộ” [7].

            2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “ Đại Đoàn kết dân tộc” trong công tác tại Sở Tài chính:

            Trên cơ sở vận dụng tư tương Hồ Chí Minh về “ Đại đoàn kết dân tộc” những năm qua Sở Tài chính đã triển khai thực hiện tốt tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết thống nhất giữa Chi ủy chi bộ và chính quyền cơ quan, tập trung thống nhất khối đại đoàn kết giữa cơ quan và các đoàn thể (công đoàn, Đoàn thanh niên, phụ nữ). Điều này đã được kiểm định thực tiễn những năm qua đều luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Chi bộ Sở, các tổ chức đoàn thể đều được các cấp trên nhận xét đánh giá Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiều năm qua.

            Đoàn kết trong cơ quan có một ý nghĩa quan trọng, tạo ra sức mạnh tập thể để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được Đảng, Nhà nước giao; phát huy được tính thần tập thể, trí tuệ của từng cá nhân và tập thể, thể hiện tính dân chủ tập trung trong một Đơn vị cao. Thể hiện tinh thần trách nhiệm của từng người lao động, từng CBCC, Đảng viên đối với nhiệm vụ được đảm nhận, mục tiêu hướng đến của Đơn vị và cuối cùng để phụng sự đất nước. Hồ Chủ tịch đã nói: “Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc”  là mục đích của Đảng và Đảng thực hiện “ Đoàn kết để xây dựng nước nhà”, cho nên phải “đoàn kết rộng rãi và lâu dài ”, “đoàn kết rộng rãi, chặt chẽ, đồng thời phải củng cố” và “ai có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với họ.

            Để tiếp tục phát huy truyền thống khối đại đoàn kết dân tộc tại Đơn vị trong thời gian đến, trên tính thần ý chí, trách nhiệm đối với bản thân và mục đích của tập thể. Từng cán bộ, Đảng viên, người lao động toàn cơ quan tập trung thực hiện một số vấn đề như sau:

1. Quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cá nhân phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của bản thân và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, các phong trào thi đua của ngành, của tỉnh, nhất là Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ”; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2. Công chức, người lao động cơ quan tham gia học tập đầy đủ các Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và của Tỉnh. Cuối năm lấy kết quả học tập và bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân làm cơ sở đánh giá ưu điểm, hạn chế để tiếp tục phấn đấu hoàn thiện.

            3. Căn cứ vị trí việc làm của từng Đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động thể hiện mọi nơi, mọi lúc, trong từng thời kỳ, thời điểm luôn phấn đấu làm việc hết sức với tinh thần trách nhiệm cao đối với lĩnh vực, công việc được phân công và vì mục tiêu, mục đích của tập thể cơ quan Đơn vị, khi thực thi nhiệm vụ công tác không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh trách nhiệm, không lựa chọn việc dễ, việc thuận lợi dành về phần mình, còn những việc khó khăn, không thuận lợi thì đùn đẩy cho người khác, cho cấp dưới; thể hiện và phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ cao tại từng bộ phận chuyên môn, từng tập thể nhỏ đến toàn thể đơn vị.

            4. Thực hiện việc phê bình và tự phê bình một cách nghiệm túc thẳng thắng và trung thực với mục tiêu đi đôi giữa xây và chống: Có nghĩa đoàn kết thực sự, lâu dài, chặt chẽ, chân thành, thân ái giúp đỡ nhau, nhất trí cùng một quan điểm, lập trường để hoàn thành tốt các mặt công tác. Đoàn kết thực sự nghĩa là vừa đoàn kết, vừa đấu tranh, học những cái tốt của nhau, phê bình những cái sai của nhau và phê bình trên lập trường thân ái, vì nước, vì dân không vì lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm và mục đích cá nhân mà tham gia góp ý với đồng nghiệp đồng đội một cách sai khác sự thật thực tiễn và mục tiêu phấn đấu chung của đơn vị.[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, H, 2011, t.13, tr.119.

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.55.

[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.49.

[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.224, 244.

[5] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.3, tr.168.

[6] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.224, 244.

 

[7] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.1, tr.362.

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 11/05/2020 Lượt xem : 1193
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
Website liên Kết