Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
HỌC TẬP & LÀM THEO TƯ TƯỞNG

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; cải cách TTHC; thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng chống TN...

 Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; cải cách thủ tục hành chính; thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí,…

 

Cải cách hành chính (CCHC) có thể hiểu là những thay đổi có tính hệ thống, lâu dài và có mục đích nhằm làm cho hệ thống hành chính nhà nước hoạt động tốt hơn, thực hiện tốt hơn các chức năng, nhiệm vụ quản lý xã hội của mình. Ngày 08 tháng 11 năm 2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 30c/NQ-CP về Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, trong đó Chính phủ xác định những nội dung cơ bản của cải cách hành chính sẽ tập trung vào 6 nội dung chủ yếu là: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính. Theo đó: cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được hiểu là một sự thay đổi có kế hoạch, được xác định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Những nhiệm vụ đặt ra trong cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2011-2020 được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 30c/NQ-CP nêu trên. Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2012 về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015 và Kế hoạch số 995/KH-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2016 về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020, trong đó xác định rõ nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Kết quả đạt được: Hàng năm, Sở Tài chính đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung TTHC cho phù hợp. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính[1] ; cử cán bộ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Thường xuyên tiến hành rà soát lại các thủ tục hành chính của Sở Tài chính để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi cho phù hợp[2]. Sở Tài chính đã đăng ký với bưu điện để triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao, công chức, người lao động Sở Tài chính đã có nhiều sáng kiến thiết thực trong thực thi công vụ, nhằm mục đích rút ngắn thời gian, đẩy nhanh tiến độ tham mưu xử lý công việc kịp thời, chất lượng tham mưu ngày một nâng cao.

 Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân: Sở Tài chính là cơ quan tham mưu tổng hợp nên một số quy trình công việc có tính liên thông, đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ với các sở, ngành và các huyện, thành phố nhưng trên thực tế, việc triển khai một số ít nhiệm vụ đôi khi còn chậm, chờ đơn vị phối hợp, ảnh hưởng tới thời gian thực hiện quy trình, tiến độ thời gian mà Sở đã công bố.

 Vận dụng cải cách thủ tục hành chính trong cơ quan: Trong quá trình tổ chức và hoạt động, chi bộ Sở Tài chính luôn quán triệt việc thực hiện nghiêm túc cải cách thủ tục hành chính. Ngày 06 tháng 01 năm 2020, Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-STC về việc tuyên truyền Công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong cơ quan, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng cải cách thủ tục hành chính; đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ gắn với cải cách thủ tục hành chính.

Hai là, Chi bộ tăng cường vai trò lãnh đạo trong công tác kiểm tra, giám sát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, nếu đảng viên nào làm tốt thì khen thưởng, chưa tốt thì kịp thời phê bình, uốn nắn để chấn chỉnh thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.

Ba là, từng Đảng viên, cán bộ, công chức của Sở Tài chính phải nâng cao vai trò trách nhiệm tự hoàn thiện nhân cách, phẩm chất đạo đức, học tập để nâng cao có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tận tâm, tận tụy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được các cấp phân công trên các mặt công tác, đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, tinh gọn thủ tục hành chính, không gây phiền hà đối với tổ chức và công dân.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp./.[1] Quyết định số 126/QD-UBND ngày 29/02/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

[2] Quyết định số 236/QD-UBND ngày 21/04/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 22/06/2020 Lượt xem : 371
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
Website liên Kết