Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
9:56 SA | 08/08/2019

 Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-CB ngày 07/3/2019 của Chi bộ Sở Tài chính Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2019; Tổ 3 báo cáo chuyên đề: Tôn trọng nhân dân, xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Chi bộ cơ quan như sau:

8:22 SA | 18/07/2019

 Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Căn cứ Công văn số 14-CV/CB ngày 18/01/2019 của Chi bộ Sở Tài chính về “Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tự phê bình và phê bình rong sinh hoạt Chi bộ; giữ gìn đoàn kết thống nhất trong chi bộ, cơ quan”.

4:54 CH | 19/06/2019

 Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/CB ngày 7 tháng 3 năm 2019 của Chi bộ Sở Tài chính về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 của Chi bộ Sở Tài chính.

Tổ đảng Tổ 2 báo cáo chuyên đề về “Phát huy dân chủ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong buổi sinh hoạt chi bộ tháng 6/2019 như sau:

2:55 CH | 22/03/2019

 Thực hiện chương trình, kế hoạch về việc sinh hoạt chuyên đề học tập đạo đức, tư tưởng HCM tại Công văn số 14-CV/CB ngày 18/012019. Các nội dung chuyên đề đã được phân công, tổ đảng 01 chi bộ Sở Tài chính xây dựng nội dung chuyên đề sinh hoạt về “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy quyền là chủ của Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân” xin báo cáo trước chi bộ Sở Tài chính như sau:

3:29 CH | 08/11/2018

 Triển khai Kế hoạch số 10/KH-CB ngày 21/03/2018 của Chi bộ Sở Tài chính về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII năm 2018. Tổ 3 chọn chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII năm 2018: “ về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” như sau:

11:13 SA | 04/10/2018

 Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-CB ngày 21/3/2018 của Chi bộ Sở Tài chính Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII năm2018. Tổ 3 báo cáo chuyên đề: Xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất Chi bộ cơ quan như sau:

1:34 CH | 26/09/2018

 Thực hiện Kế hoạch số: 10-KH/CB ngày 21/3/2018 của Chi bộ Sở Tài chính về Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII năm 2018; Qua nghiêu cứu Nghị quyết 03-NQ-TU ngày 08/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở”; Tổ đảng số 2 Chi bộ Sở Tài chính báo cáo chuyên đề sinh hoạt chi bộ với nội dung: "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ _ Thực trạng và giải pháp"

1:34 CH | 16/07/2018

  Thực hiện Kế hoạch số 62- KH-ĐUK, ngày 05/3/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2018;

9:53 SA | 17/05/2018

 Sau khi nghiên cứu, học tập theo tư tưởng, phong cách, đạo đức của Hồ Chí Minh. Để thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng tổ chức và hoạt động của chi bộ Sở Tài chính trong thời gian tới cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

9:17 SA | 11/04/2018

 

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
Website liên Kết