Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
2:55 CH | 22/03/2019

 Thực hiện chương trình, kế hoạch về việc sinh hoạt chuyên đề học tập đạo đức, tư tưởng HCM tại Công văn số 14-CV/CB ngày 18/012019. Các nội dung chuyên đề đã được phân công, tổ đảng 01 chi bộ Sở Tài chính xây dựng nội dung chuyên đề sinh hoạt về “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy quyền là chủ của Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân” xin báo cáo trước chi bộ Sở Tài chính như sau:

3:29 CH | 08/11/2018

 Triển khai Kế hoạch số 10/KH-CB ngày 21/03/2018 của Chi bộ Sở Tài chính về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII năm 2018. Tổ 3 chọn chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII năm 2018: “ về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” như sau:

11:13 SA | 04/10/2018

 Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-CB ngày 21/3/2018 của Chi bộ Sở Tài chính Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII năm2018. Tổ 3 báo cáo chuyên đề: Xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất Chi bộ cơ quan như sau:

1:34 CH | 26/09/2018

 Thực hiện Kế hoạch số: 10-KH/CB ngày 21/3/2018 của Chi bộ Sở Tài chính về Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII năm 2018; Qua nghiêu cứu Nghị quyết 03-NQ-TU ngày 08/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở”; Tổ đảng số 2 Chi bộ Sở Tài chính báo cáo chuyên đề sinh hoạt chi bộ với nội dung: "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ _ Thực trạng và giải pháp"

1:34 CH | 16/07/2018

  Thực hiện Kế hoạch số 62- KH-ĐUK, ngày 05/3/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2018;

9:53 SA | 17/05/2018

 Sau khi nghiên cứu, học tập theo tư tưởng, phong cách, đạo đức của Hồ Chí Minh. Để thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng tổ chức và hoạt động của chi bộ Sở Tài chính trong thời gian tới cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

9:17 SA | 11/04/2018

 

2:53 CH | 01/09/2017

 Đảng và Nhà nước ta đang từng bước xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong đó điểm đột phá là xây dựng một nền hành chính chính quy, chuyên nghiệp, nền hành chính phục vụ, thực sự là của dân, do dân và vì dân. Một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo cho công cuộc cải cách hành chính thành công là phải có đội ngũ cán bộ công chức trong bộ máy hành chính đủ đức, đủ tài.

2:35 CH | 11/05/2017

 Thời gian qua, công tác xây dựng, quản lý, rèn luyện đội ngũ đảng viên có chuyển biến tích cực, quan trọng. Việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đạt được nhiều kết quả; công tác phát triển, quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo….

3:57 CH | 14/12/2016

  1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm
- Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức là “hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.
- Theo Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức là:

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
Website liên Kết