Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

BC Kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 25-11-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum

 Thực hiện Công văn số 257-CV/ĐUK, ngày 07/11/2016 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kon Tum V/v báo cáo tổng kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TU, ngày 25-11-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường giáo dục, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên”.

 Chi bộ Sở Tài chính báo cáo kết quả sau 03 năm tại cơ quan như sau:

I. Tình hình triển khai thực hiện

1. Công tác quán triệt và triển khai thực hiện

Cấp ủy, Chi bộ đã tổ chức triển khai phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 11- CT/TU, ngày 25-11-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường giáo dục, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên” đến  toàn thể đảng viên, công chức của Sở thông qua các cuộc họp định k của Chi bộ, sinh hoạt Công đoàn, Chi đoàn cơ quan. Bên cạnh đó, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, tổ chức Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giúp đảng viên, công chức nhận thức sâu sắc hơn v nội dung, ý nghĩa, giá trị của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; góp phần khắc phục ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống thiếu tinh thần đoàn kết nội bộ của một số đảng viên, công chức.

Trên cơ sở các công văn, hướng dn, Kế hoạch của Đảng ủy cp trên gửi xuống; Chi bộ Sở Tài chính đã xây dựng Kế hoạch riêng triển khai thực hiện tại Chi bộ, cụ thể:

- Năm 2014: ngày 10/4/2014, Chi bộ Sở Tài chính đã phối hợp cùng Ban tuyên giáo Đảng ủy khối tổ chức Hội nghị giới thiệu chuyên đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống Chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” theo Kế hoạch của Đảng ủy khối và các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy năm 2014.

- Năm 2015: ngày 12/2/2015, Chi bộ Sở Tài chính đã kết hợp sinh hoạt Chi bộ định kỳ, giao ban hành tuần giữa các Lãnh đạo, các buổi hội họp của Công đoàn, Chi đoàn: tổ chức giới thiệu chuyên đề năm 2015 về “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” đến toàn thể đảng viên, công chức và lực lượng đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh.

- Năm 2016: Chi bộ đã ban hành 02 Kế hoạch: số 03-KH/CB, ngày 20/01/2016  và số 08-KH/CB, ngày 03/03/2016.

* Kế hoạch số 03-KH/CB, ngày 20/01/2016 về sinh hoạt chuyên đề năm 2016; Chi bộ đã lựa chọn 04 chuyên đề sinh hoạt trong năm:

- Chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

- Chuyên đề về làm tốt công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới.

- Chuyên đề về xây dựng và giữ gìn đoàn kết thống nhất chi bộ, cơ quan.

- Chuyên đề về tăng cường công tác dân vận của Đảng; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; cải cách thủ tục hành chính.

* Kế hoạch số 08-KH/CB, ngày 03/03/2016 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chủ đề năm 2016. (Chủ đề rộng hơn mọi năm)

- Chủ đề năm  2011-2012 “Suốt đời phấn đấu cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng cuộc sống riêng giản dị”.

- Chủ đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

- Chủ đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

- Chủ đề năm 2015 “về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”.

Qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TU, ngày 25-11-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chi bộ nhận thấy: đảng viên, công chức trong cơ quan đã có nhiều chuyển biến tích cực về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong sinh hoạt và l li làm việc. Đảng viên, công chức luôn tự soi rọi lại chính bản thân mình trong việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Bác Hồ; mỗi cán bộ đã tự áp dụng tấm gương của Bác vào công tác chuyên môn và cuộc sống của mình thường ngày.

2. Kết quả thực hiện

2.1. Công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của Chi ủy và các đoàn thể trong cơ quan:

-     Chi bộ lãnh đạo cơ quan, Ban chấp hành Công đoàn,  BCH Chi đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trong việc thường xuyên tuyên truyền, phố biến các Chỉ thị, Nghị quyết, các kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể đảng viên, công chức cơ quan.

-     Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sổng; chủ động nắm diễn biến tư tưởng của đảng viên, công chức đ định hướng thông tin, tạo sự thống nhất trong Cấp ủy, Chi bộ và toàn th CBCC; kịp thời t chức cho đảng viên, CBCC học tập, nghiên cứu các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc sự thật; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc nắm bắt dư luận xã hội để kịp thời phản ánh đến cấp có thm quyền.

-     Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan.

2.2 Rà soát, đánh giá thực trạng tình hình tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động:

-     Chi ủy, Chi bộ thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình tư tưng, đạo đức, lối sng của đảng viên, công chức thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng của Chi bộ, giao ban hàng tuần của cơ quan... từ đó nắm bắt kịp thời diễn biến tâm tư, nguyện vọng của đng viên, công chức. Nhìn chung, 100% đảng viên trong Chi bộ tiên phong thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Điu lệ Đảng, viết, nói và làm đúng Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tích cực tham gia đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ gìn bí mật của Đảng, Nhà nước, không để lộ lọt thông tin nội bộ ra bên ngoài.

2.3 Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chỉ Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị:

Thực hiện Công văn số 15-KH/ĐUK, ngày 22/9/2016 của Đảng ủy khối các cơ quan riển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nội dung xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cấp ủy Chi bộ Sở Tài chính đã dự thảo Kế hoạch thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đúng tinh thần nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số15-KH/ĐUK, ngày 22/9/2016 của Đảng ủy khối. Nội dung yêu cầu thực hiện trong Kế hoạch của Chi bộ, nhằm :

+ Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn thể đảng viên, công chức của Sở; đưa việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trở thành công việc tự giác, thường xuyên của Chi bộ, đảng viên, công chức và lực lượng trẻ xung kích (đoàn thanh niên);

+ Tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp;

+ Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm chưa đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khoá XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tại Sở trong thời gian qua;

+ Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

2.4 Việc chấp hành kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước của cán bộ đảng viên và công tác thanh tra, kiểm tra gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí:

Trong năm 2016, Chi bộ, Ban Giám đốc Sở đã quán triệt toàn thể đảng viên, công chức chấp hành nghiêm  kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước và công tác thanh tra, kiểm tra gắn với việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục thực hiện Thông báo Kết luận số 199-TB/TW, ngày 17/04/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công; Văn bản số 1702/UBND-KTTH, ngày 06/08/2015 về việc triển khai Thông báo Kết luận số 199-TB/TW, ngày 17/04/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thông báo số 143-TB/BCĐTW, ngày 02/02/2016 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Công văn 474-CV/VPTU của Văn phòng Tỉnh Ủy về việc triển khai thực hiện Thông báo số 143-TB/BCĐTW, ngày 02/02/2016 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Văn kiện Đại hội XII của Đảng về những nội dung liên quan đến công tác PCTN và các Luật mới được Quốc hội thông qua. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Chủ động phát hiện, ngăn ngừa, xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân sai phạm theo quy định của pháp luật.

Việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cơ quan và mỗi đảng viên, công chức trở thành một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm.

Nhìn chung qua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát về phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên. Chi bộ Sở Tài chính đều thực hiện tốt Quy định số 47- QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Bộ Chính trị về “những điều đảng viên không được làm”; luôn chấp hành tốt kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, Kết luận số 1663-KL/TƯ, ngày 24/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cưởng kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”.

2.5 Công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng trongcán bộ,  đảng viên, công chức và người lao động:

Năm 2016, Cấp ủy đã tổ chức quán triệt đến toàn thể đảng viên, Chi bộ công văn chỉ đạo số 184-CV/ĐUK ngày 30/6/2016 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc “báo cáo tình hình dư luận xã hội tại cơ quan, đơn vị”. Chi bộ đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, công chức cơ quan; thực hiện chế độ báo cáo hàng tuần về ĐUK theo đúng quy định.

Qua một thời gian theo dõi nắm bắt tình hình tại Chi bộ, đến thời điểm này Sở Tài chính chưa phát sinh vấn đề dư luận xã hội nào.

3. Những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân (Chi bộ không có)

II. Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

- Chi bộ và Ban Giám đốc Sở sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể cơ quan trong việc xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của Đảng và luật pháp của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW, ngày 19-8-2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

- Thực hiện tốt việc minh bạch tài sản, thu nhập đối với đảng viên, công chức Sở Tài chính theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.

- Chú trọng vào công tác thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại các sở, ngành, địa phương. Tiến hành thanh tra đối với tổ chức, cá nhân có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực cũng như xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng.

- Tiếp tục duy trì việc theo dõi dư luận xã hội, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến trong tư tưởng của đảng viên, công chức cơ quan. Người đứng đầu cơ quan cùng Chi bộ và Ban Giám đốc quan tâm tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và người lao động có môi trường làm việc tốt, phát huy hết khả năng của mình để hoàn thanh tốt nhiệm vụ được giao.

VP

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 17/11/2016 Lượt xem : 811
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Website liên Kết