Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Phổ biến pháp luật
    Đăng Nhập
10:01 SA | 16/03/2022

 

9:55 SA | 16/03/2022

 

4:05 CH | 11/11/2021

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc;

Căn cứ Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum;

7:59 SA | 16/09/2021

 Căn cứ Kế hoạch số 4514/KH-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021;

Căn cứ Kế hoạch số4765/KH-STC ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Sở Tài chính về thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở Tài chính năm 2021;

Căn cứ Hướng dẫn số 02/HD-SNV ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum Hướng dẫn thực hiện báo cáo cải cách hành chính định kỳ năm 2021.

Sở Tài chính Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) quý III năm 2021, như sau:

8:58 SA | 08/08/2021

Thông tư hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.

8:32 SA | 26/07/2021

 Tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

2:15 CH | 16/06/2021

Thực hiện Công văn số 175/STP-PBGDPL ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum V/v Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 06 tháng đầu năm 2021.

Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2021 tại cơ quan, như sau:

9:28 SA | 01/06/2021

 Thực hiện Kế hoạch số 305/KH-UBND, ngày 26/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum năm 2021 (Kế hoạch số 508/KH-HĐPHPBGDPL, ngày 08/02/2021).

Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021, tại cơ quan như sau:

4:04 CH | 18/03/2021


Thực hiện Kế hoạch số 305/KH-UBND, ngày 26/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện Kế hoạch số 139/STP-PBGDPL, ngày 27/01/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum V/v hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý I năm 2021.

Sở Tài chính triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Quý I năm 2021 tại cơ quan.

2:01 CH | 12/06/2020

 

Trang 1 trong 6Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Website liên Kết