Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Phổ biến pháp luật
    Đăng Nhập
3:19 CH | 15/11/2019

 

2:07 CH | 08/03/2019

 

7:01 SA | 22/11/2018

 

3:21 CH | 08/11/2018

 

2:13 CH | 23/05/2018

 

1:44 CH | 23/01/2018

 

4:17 CH | 29/11/2017

 

7:21 SA | 27/10/2017

 

2:34 CH | 19/10/2017

 Thực hiện Kế hoạch số 648/KH-UBND, ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Thực hiện công văn số 863/STP-PBGDPL, ngày 04/10/2017 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý IV năm 2017.

4:01 CH | 12/06/2017

Thực hiện Công văn số 1415/UBND-NC, ngày 02/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2017".

Trang 1 trong 5Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Website liên Kết