Bạn đang ở :   Tin tức > Phổ biến pháp luật
    Đăng Nhập
4:01 CH | 12/06/2017

Thực hiện Công văn số 1415/UBND-NC, ngày 02/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2017".

9:39 SA | 31/05/2017

 Thực hiện công văn số 233/STP-PBGDPL, ngày 20/3/2017 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý II/2017.
Sở Tài chính ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan Quý II/2017 như sau:

9:32 SA | 31/05/2017

 Thực hiện công văn số 648/KH-UBND, ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh Kon Tum về việc triển khai Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

2:54 CH | 13/10/2016

 Tháng 6 năm 2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật số 14/2012/QH13-Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Luật này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Tại Điều 8 của Luật quy định: Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lý do chọn ngày 9-11 là vì đó là ngày Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta được thông qua (ngày 9-11-1946).

2:41 CH | 13/10/2016

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Công văn số 2496/BTP-PBGDPL ngày 27/7/2016 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016; Kế hoạch số 2329/KH-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2:29 CH | 13/10/2016

 Thực hiện Kế hoạch số 3122/KH-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Kon Tum về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

2:48 CH | 07/09/2016

 

1:25 CH | 06/06/2016

 

1:52 CH | 28/04/2016

 

1:49 CH | 28/04/2016

 

Trang 1 trong 4Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KhoiNghiep
VBPL_BTC
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
KienNghiDN
Website liên Kết