Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Phổ biến pháp luật
    Đăng Nhập
2:07 CH | 08/03/2019

 

7:01 SA | 22/11/2018

 

3:21 CH | 08/11/2018

 

2:13 CH | 23/05/2018

 

1:44 CH | 23/01/2018

 

4:17 CH | 29/11/2017

 

7:21 SA | 27/10/2017

 

2:34 CH | 19/10/2017

 Thực hiện Kế hoạch số 648/KH-UBND, ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Thực hiện công văn số 863/STP-PBGDPL, ngày 04/10/2017 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý IV năm 2017.

4:01 CH | 12/06/2017

Thực hiện Công văn số 1415/UBND-NC, ngày 02/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2017".

9:39 SA | 31/05/2017

 Thực hiện công văn số 233/STP-PBGDPL, ngày 20/3/2017 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý II/2017.
Sở Tài chính ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan Quý II/2017 như sau:

Trang 1 trong 5Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  Tiếp   Cuối    

DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Website liên Kết