Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Phổ biến pháp luật
    Đăng Nhập
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2015

  Căn cứ Công văn số 62/STP-TTPL, ngày 22/01/2015 của Sở Tư pháp Kon Tum về việc hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2015.
Trên cơ sở Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 của Sở đã ban hành (Kế hoạch số 274 /KH-STC, ngày 06/02/2015), Sở tiếp tục xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan quý I/2015, như sau:

  1. Nội dung thực hiện:

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành trong năm 2014, năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật khác, cụ thể:
- Phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới được Quốc hội ban hành trong năm 2014, có hiệu lực năm 2015, như: Luật Xây dựng; Luật Đầu tư công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Luật Hôn nhân và Gia đình…
- Tiếp tục phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, như: Hiến pháp 2013; Luật Tiếp công dân 2013; Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2013; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 102/2014/NĐ-CP, ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động hành chính của cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 05/2015/NĐ-CP, ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động…
2. Hình thức thực hiện:
- Qua các cuộc họp giao ban hằng tuần; qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt Chi bộ, Công đoàn và Đoàn thanh niên; qua hoạt động công vụ của ngành như thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực Tài chính - ngân sách.
- Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan.
3. Tổ chức thực hiện:
- Các Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở:
Có trách nhiệm quán triệt nhắc nhở cho tất cả các cán bộ trực thuộc mình quản lý thường xuyên nghiên cứu và đọc trên mạng eofice; mở Trang thông tin điện tử của cơ quan, của UBND tỉnh và Bộ Tài chính để cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, đặc biệt là các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 18/03/2015 Lượt xem : 1430
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Website liên Kết