Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Phổ biến pháp luật
    Đăng Nhập
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” năm 2015

     Thực hiện Công văn số 2194/KH-UBND, ngày 21/09/2015 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Về việc Triển khai kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2015.

    Ngày 20 tháng 6 năm 2012, Quốc hội ban hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật số: 14/2012/QH13; tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Quy định: ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Để phổ biến và thực thi hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục Pháp luật, đồng thời hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2015, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích 
Việc triển khai thực hiện“Ngày Pháp luật” nhằm đáp ứng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức trong toàn Sở nắm bắt nội dung các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; bảo đảm gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; hiểu biết sâu sắc về nội dung, tinh thần của Hiến pháp năm 2013; các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết, liên quan thiết thực đến lĩnh vực quản lý chuyên môn của ngành và đời sống của cán bộ, công chức; qua đó hình thành thói quen học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật và tính tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công chức trong cơ quan.
2. Yêu cầu
Toàn thể cán bộ, công chức của Sở hưởng ứng thực hiện Ngày pháp luật năm 2015 đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm; nắm bắt kịp thời các văn bản pháp luật mới, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo có liên quan đến phạm vi quản lý, lĩnh vực hoạt động, công tác của từng phòng ban chuyên môn mình để vận dụng tốt vào công việc và đời sống. 
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Hình thức triển khai
- Tạo lập chuyên mục “Văn bản quy phạm pháp luật” trên cổng thông tin điện tử của cơ quan để kịp thời chuyển tải các nội dung văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo có liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên môn của ngành và đời sống của cán bộ, công chức học tập, nghiên cứu. 
- Tổ chức phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước; các văn bản quy phạm pháp luật vào kế hoạch “Ngày pháp luật” để toàn thể cán bộ, công chức hưởng ứng tham dự.
- Ngoài các văn bản được đăng tải lên Chuyên mục “Văn bản quy phạm pháp luật” và được phổ biến vào “ Ngày Pháp luật”, cán bộ, công chức tự học tập pháp luật thông qua việc nghiên cứu các tài liệu, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan; nghiên cứu tìm hiểu pháp luật, sưu tầm tài liệu pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: internet, sách báo, tờ gấp pháp luật…
2. Phân công trách nhiệm 
- Phòng Pháp chế chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn trong việc tham mưu cho lãnh đạo Sở về nội dung, chương trình về tổ chức “Ngày Pháp luật”. Tổng hợp tình hình và xây dựng báo cáo kết quả theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.
- Văn phòng Sở chịu trách nhiệm việc treo băng rôl, cờ khẩu hiệu để cổ động trực quan về “Ngày Pháp luật” tại trụ sở cơ quan. 
- Bộ phận tin học Sở chịu trách nhiệm thiết lập Chuyên mục “Văn bản quy phạm pháp luật” trên mạng nội bộ, cổng thông tin điện tử Sở.
- Các phòng, ban chuyên môn có liên quan chịu trách nhiệm cập nhật, thống kê kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo có liên quan đến phạm vi quản lý của ngành và đời sống của cán bộ, công chức để hưởng ứng có hiệu quả chào mừng “Ngày pháp luật Việt Nam”.
- Toàn thể cán bộ, công chức có trách nhiệm phải học tập, nghiên cứu nội dung các văn bản pháp luật để nâng cao nhận thức về pháp luật, đời sống, về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt công việc được giao và chấp hành tốt các nghĩa vụ của người cán bộ, công chức, công dân.
3. Thời gian thực hiện
Thời gian triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức treo băng rol, khẩu hiệu cổ động hưởng ứng từ ngày 01/10/2015 đến hết năm 2015.

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 05/10/2015 Lượt xem : 1281
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Website liên Kết