Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Phổ biến pháp luật
    Đăng Nhập
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật Việt Nam” năm 2016

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Công văn số 2496/BTP-PBGDPL ngày 27/7/2016 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016; Kế hoạch số 2329/KH-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

             Để tổ chức “Ngày Pháp luật Việt Nam” năm 2016 đạt hiệu quả thiết thực và phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

            Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn thể cán bộ, công chức của Sở.

            Gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

            Phát huy tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

2. Yêu cầu:

Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức; bám sát các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh, gắn với việc triển khai các nhiệm vụ, chuyên môn của cơ quan, trọng tâm là công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

Phát huy kết quả, kinh nghiệm các năm trước; khắc phục những hạn chế, tồn tại, đẩy mạnh sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức trong việc thực hiện Hiến pháp và pháp luật.

II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2016 VÀ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề: Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”.

2. Khẩu hiệu tuyên truyền:

- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

- “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

 - “Tích cực hưởng ứng Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III”;

- “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khai thông mọi nguồn lực để phát triển đất nước”;

- “Phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”;

- “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật”;

- “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân”;

- “Nâng cao năng lực xây dựng và thực thi pháp luật, phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ của nhân dân”.

            III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC TRIỂN KHAI NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2016

1.      Nội dung

            Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020) và các luật, pháp lệnh mới ban hành; kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật, trọng tâm là:

- Tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung chính sách trong các văn bản pháp luật, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; các quy định mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế, chú trọng các quy định liên quan trực tiếp đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; các quy định pháp luật, các điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế liên quan đến quyền con người, quyền công dân hoặc có liên quan đến người dân và doanh nghiệp mà Việt Nam là thành viên.

- Tổ chức thi hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định pháp luật gắn với xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp.

- Tiếp tục tập trung thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, trong đó cần chú trọng quán triệt nội dung, tinh thần và những điểm mới của Luật tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015; Luật ban hành văn bản 2015; Bộ Luật dân sự, Luật ngân sách nhà nước, Luật kế toán, Luật kiểm toán nhà nước, Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của các luật về thuế, Luật đất đai, Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư công, Luật bảo vệ môi trường, Luật khoáng sản, Luật hộ tịch; Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước, Luật Bảo hiểm xã hội; văn bản số 2329/KH-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Kon Tum hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, công vụ; nội quy, quy chế nội bộ và các quy định mới ban hành có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân…các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ đã giao thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành Tài chính; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương công vụ; tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tổ chức trong việc bảo vệ liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ hợp pháp của mình.

- Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hoá pháp lý trong cán bộ, công chức, người lao động của Sở.

- Tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách pháp luật, cũng cố khối đoàn kết cộng đồng.

- Đánh giá kết quả 03 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam để nhìn nhận đúng kết quả đã đạt được; chỉ ra những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm…tiếp tục định hướng, triển khai Ngày Pháp luật trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn.

2.      Hình thức triển khai

            Căn cứ vào điều kiện thực tế của Sở, ngoài kế hoạch chung, từng phòng chuyên môn triển khai các hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật một cách phù hợp, có hiệu quả. Cụ thể như sau:

            - Tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua các hoạt động chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của Sở, của phòng.

            - Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với quá trình thực hiện các nhiệm vụ của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; gắn với việc quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

            - Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của cơ quan, các cuộc họp triển khai công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

            - Văn phòng Sở (bộ phận pháp chế) cập nhật những văn bản pháp luật, đưa vào kế hoạch PBGDPL quí IV năm 2016 của Sở.

- Văn phòng Sở thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam đúng với kế hoạch; (bộ phận Pháp chế) phối hợp với bộ phận tin học đưa tin bài và xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về Ngày Pháp luật Việt Nam trên Trang thông tin điện tử của Sở.

            3. Thời gian

            Thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016 cần được tổ chức trong cả năm, bảo đảm tính thường xuyên, liên tục và tập trung trong 02 tháng (bắt đầu từ ngày 01/10/2016 đến hết ngày 30/11/2016). Tuần lễ cao điểm là thời gian từ ngày 07/11/2016 đến ngày 12/11/2016, Sở tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng nhiệt liệt.

            IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

             Căn cứ Kế hoạch này, Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, toàn thể cán bộ, công chức tổ chức triển khai, thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam có hiệu quả, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Văn phòng Sở (bộ phận Pháp chế) theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện đồng thời có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đúng quy định.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016, đề nghị toàn thể cán bộ, công chức Sở Tài chính nghiêm túc triển khai thực hiện./.

VP 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 13/10/2016 Lượt xem : 1057
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VNN speedtest
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết