Bạn đang ở :   Tin tức > Phổ biến pháp luật
    Đăng Nhập
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Quý II năm 2017 của Sở Tài chính tỉnh kon Tum

 Thực hiện công văn số 233/STP-PBGDPL, ngày 20/3/2017 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý II/2017.
Sở Tài chính ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan Quý II/2017 như sau:

 1. Nội dung thực hiện:

Tiếp tục tuyền truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Bộ Luật hình sự: Luật trưng cầu ý dân; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật đấu giá tài sản; Kế hoạch số 648/KH-UBND, ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh Kon Tum về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận của người dân ở cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Thông báo số 133/UBND-HTKT, ngày 20/01/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Tuy, phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 389 tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020;

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương ban hành, nhất là các văn bản liên quan chặt chẽ đến tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như các cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân, trọng tâm là các quy định về dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, đất đai, xây dựng, nhà ở; quy chế dân chủ ở cơ sở; khiếu nại; tố cáo; phòng chống tham nhũng; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chông mua bán người; phòng, chống mại dâm, ma túy, HIV/ADS; bình đẳng giới; trọng tài thương mại; quốc phòng - an ninh; biển, đảo, biên giới...;

Tiếp tục phổ biến các chủ trương, quan điểm, chính sách, văn bản về cải cách hành chính; cải cách tư pháp; kiểm soát thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả quả công tác thi hành pháp luật; xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; nội dung chính sách thể hiện trong các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực Nghành Tài chính quản lý.

Đối với lĩnh vực Tài chính: Sở tập trung quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2017 của Chính phủ, Công văn số 4494/BTC-HCSN, ngày 04/4/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị định số 21/2017/NĐ-CP, ngày 24/02/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 20/2011/NĐ-CP, ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12, ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp; Nghị định số 22/2017/NĐ-CP, ngày 24/2/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại; Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg, ngày 22/4/2017 của Thủ tưởng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 398/QĐ-TTg, ngày 31/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017; Thông tư số 40/2017/TT-BTC, ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; Quyết định số 619/QĐ-TTg, ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư 130/2016/TT-BTC, ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế...;Thông tư số 301/2016/TT-BTC, ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ...

2. Hình thức thực hiện:

Kế hoạch và nội dung cần tuyên truyền, phổ biến được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, mạng eoffice nội bộ.

Kế hoạch được quán triệt qua các buổi họp giao ban thường kỳ của Lãnh đạo Sở; qua hoạt động công vụ thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực Ngành Tài chính.

3. Tổ chức thực hiện:

Văn phòng Sở chủ trì, bám sát hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Tư pháp trong việc xây dựng Kế hoạch; các phòng chuyên môn phối hợp thực hiện.         

Văn phòng có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ cùng bộ phận tin học trong việc đăng tải Kế hoạch và các nội dung có liên quan cần tuyên truyền, phổ biến lên trang thông tin điện tử đảm báo đúng chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước và đúng Kế hoạch Lãnh đạo Sở đã phê duyệt.

Toàn thể công chức Sở Tài chính nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 

Chi tiết Kế hoạch triển khai tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 31/05/2017 Lượt xem : 79
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Thủ tục hành chính
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết