Bạn đang ở :   Tin tức > Phổ biến pháp luật
    Đăng Nhập
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

KH triển khai thực hiện đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản Công ước quốc tế về PL Việt Nam ...

Thực hiện Công văn số 1415/UBND-NC, ngày 02/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2017".

         Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2017" tại cơ quan như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tổ chức thực hiện có hiệu quả một số nội dung đã được triển khai trong Đề án của Bộ Tư pháp và trong hướng dẫn thực hiện Đề án của UBND tỉnh Kon Tum; góp phần đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao nhận thức của công chức Sở Tài chính về nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị; những quy định quan trọng về các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.

2. Yêu cầu:

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền dân sự, chính trị thực hiện thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện của cơ quan và đúng với chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước.

II. NỘI DUNG PHỔ BIẾN

1. Đẩy mạnh phổ biến các nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR và Hiến pháp năm 2013:

- Phổ biến các nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR (Công ước này được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua theo Nghị quyết số 2200 A (XXI) ngày 16/12/1966, có hiệu lực ngày 23/3/1976, Việt Nam gia nhập ngày 24/9/1982); phổ biến các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp 2013 (Hiến pháp này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013) và các đạo luật do Quốc hội ban hành về các quyền dân sự, chính trị của con người và công dân.

2. Tập trung phổ biến các nội dung cơ bản và những quy định quan trọng về các quyền dân sự, chính trị:

- Phổ biến các nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, cụ thể như sau: Phần I Điều 1; Phần II từ Điều 2 đến Điều 5; Phần III từ Điều 6 đến Điều 27.  

- Phổ biến các nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam về các quyền dân sự và chính trị, cụ thể như sau: Chương I Chế độ chính trị từ Điều 1 đến Điều 13; Chương II Quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân từ Điều 14 đến Điều 49.

3. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung pháp luật quy định tại mục 2 Phần II Kế hoạch số 829/KH-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh Kon Tum:

- Phổ biến các luật, pháp lệnh có hiệu lực thi hành trong năm 2016 và năm 2017: Bộ luật dân sự; Bộ luật tố tụng dân sự; Luật tố tụng hành chính; Luật căn cước công dân; Luật tiếp cận thông tin; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật báo chí; Luật an toàn thông tin mạng và các văn bản pháp luật khác có quy định về quyền dân sự, chính trị của công dân; thông tin về tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị tại Ngành và tại địa phương.

III. HÌNH THỨC THỰC HIỆN

Kế hoạch và nội dung cần tuyên truyền, phổ biến được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, mạng eoffice nội bộ;

Kế hoạch được quán triệt qua các buổi họp giao ban thường kỳ giữa lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và Lãnh đạo Sở; qua hoạt động công vụ thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực Ngành Tài chính;

Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt Công đoàn và Đoàn thanh niên;

Các nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam về các quyền dân sự và chính trị; các nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị sẽ được Sở lồng ghép thực hiện qua hoạt động hưởng ứng chào mừng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Từ ngày Kế hoạch được phê duyệt cho đến hết năm 2020.

V. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN:

Toàn thể công chức Sở Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực Tài chính quản lý.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Văn phòng Sở chủ trì phối hợp phòng chuyên môn bám sát hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Tư pháp và Kế hoạch được Lãnh đạo phê duyệt triển khai thực hiện;  bộ phận tin học có trách nhiệm đăng tải Kế hoạch và các nội dung có liên quan cần tuyên truyền, phổ biến lên trang thông tin điện tử đảm báo đúng chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước và đúng Kế hoạch Lãnh đạo Sở đã phê duyệt.

Xem chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 12/06/2017 Lượt xem : 78
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Thủ tục hành chính
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết