Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Phổ biến pháp luật
    Đăng Nhập
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV năm 2017

 Thực hiện Kế hoạch số 648/KH-UBND, ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Thực hiện công văn số 863/STP-PBGDPL, ngày 04/10/2017 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý IV năm 2017.

  Sở Tài chính ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của cơ quan thực hiện trong quý IV năm 2017 như sau:

I. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG PHỔ BIẾN

1. Nội dung phổ biến

- Toàn thể công chức cơ quan tiếp tục tập trung phổ biến, quán triệt nội dung của Hiến pháp 2013; Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13; Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa…; các quy định khác như: Nghị định số 104/2017/NĐ-CP, ngày 14/09/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP, ngày 27/07/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP, ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND, ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh ban hành danh sách các thôn, làng xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn; Kế hoạch số 2068/KH-UBND, ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh triển khai tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017; Kế hoạch số 1894/KH-UBND, ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 2248/UBND-NNTN, ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 tỉnh Kon Tum; Văn bản số 2168/UBND-TH, ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh về việc bố trí công chức pháp chế làm đầu mối triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp…

- Tiếp tục phổ biến các văn bản pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương ban hành, nhất là các văn bản liên quan chặt chẽ đến tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như các cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân, trọng tâm là các quy định về dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, đất đai, xây dựng, nhà ở; cư trú; lao động; đầu tư, thuế, trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; xử lý vi phạm hành chính; an toàn giao thông; quy chế dân chủ ở cơ sở; khiếu nại; tố cáo; phòng, chống tham nhũng; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống mua bán người; phòng, chống mại dâm, ma túy, HIV/AIDS; bình đẳng giới; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; trọng tài thương mại; phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; quốc phòng - an ninh; biển, đảo, biên giới; nghĩa vụ quân sự…; các quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

-Phổ biến các chủ trương, quan điểm, chính sách, văn bản về cải cách hành chính; cải cách tư pháp; thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành pháp luật; xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; nội dung chính sách thể hiện trong các văn bản pháp luật liên quan đến phạm vi giao Sở Tài chính quản lý.

- Phổ biến, giới thiệu các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp, chú trọng Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu, pháp luật về cộng đồng ASEAN; các Điều ước quốc tế về nhân quyền, chống tra tấn mà Việt Nam là thành viên; các thỏa thuận ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới...

- Tuyên truyền năm APEC Việt Nam năm 2017, các hoạt động chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 25 diễn ra từ ngày 06

- 11/11/2017 tại Đà Nẵng.

2. Đối tượng phổ biến

- Đối với toàn thể công chức Sở Tài chính: Tập trung phổ biến, quán triệt các quy định như: Hiến pháp năm 2013; Bộ luật dân sự; Luật ngân sách Nhà nước; Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức; Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP, ngày 27/07/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND, ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh…
Với chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính tập trung quán triệt, phổ biến các quy định pháp luật về Chuyên ngành đến toàn thể công chức và quần chúng Nhân dân: pháp luật về kinh tế, tài chính, thương mại, đầu tư, hội nhập kinh tế quốc tế, các vấn đề liên quan WTO, Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Luật doanh nghiệp; Luật ngân sách nhà nước; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi, bổ sung); Luật quản lý thuế; Luật kế toán; Luật kiểm toán Nhà nước; các quy định, trình tự, thủ tục cần thiết cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thành lập và quản lý doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, phá sản doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động; pháp luật về thương mại, tài chính, ngân hàng, hợp tác đầu tư, xuất nhập khẩu; Luật đầu tư; Luật phá sản; Luật cạnh tranh; Luật bảo vệ môi trường; Luật trọng tài thương mại; Kế hoạch số 2401/KH-UBND, ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2021; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP, ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh…

Thực hiện quán triệt các quy định pháp luật, quy trình, thủ tục, quy tắc khi thực thi công vụ; các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo; quy chế tiếp công dân; các quy định về xử lý vi phạm thuộc phạm vi quản lý như: quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn; kế hoạch và đầu tư;...

Phổ biến các quy định về hợp đồng lao động, tiền lương, thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động như: Bộ luật lao động, Luật bảo hiểm xã hội; Luật công đoàn; Nghị định số 05/2015/NĐ-CP, ngày 12/01/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động...

- Khi công chức Sở Tài chính về tham gia sinh hoạt tại chính quyền cơ sở: công chức Sở cần nắm vững các quy định, trình tự, thủ tục liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền cơ sở; quy định về các quyền tự do, dân chủ, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; quy chế dân chủ cơ sở như: Pháp lệnh về thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Luật khiếu nại; Luật tố cáo; Luật hôn nhân và gia đình; Luật hộ tịch... và các văn bản khác như: Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh ban hành danh sách các thôn, làng xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn; Kế hoạch số 1894/KH-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 2248/UBND-NNTN, ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 tỉnh Kon Tum...

II. HÌNH THỨC PHỔ BIẾN

Kế hoạch và nội dung cần tuyên truyền, phổ biến của Sở được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, mạng eoffice nội bộ.

Kế hoạch được quán triệt qua các buổi họp giao ban thường kỳ của Lãnh đạo Sở.
Công tác PBGDPL được tiến hành thường xuyên, liên tục, thông qua tinh thần trách nhiệm của toàn thể công chức Sở Tài chính; qua các buổi sinh hoạt đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn thanh niên...

Đối với quần chúng nhân dân: công chức cơ quan chú trọng việc phổ biến pháp luật liên quan đến nhiệm vụ Ngành Tài chính đảm nhiệm, có thể trực tiếp, tư vấn, hướng dẫn nhân dân tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin về pháp luật thông qua hoạt động công vụ thanh tra, kiểm tra, qua công tác xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực Ngành Tài chính quản lý; qua hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoạt động trợ giúp pháp lý...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Văn phòng Sở chủ trì, bám sát hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Tư pháp trong việc xây dựng Kế hoạch riêng của Sở, các phòng chuyên môn phối hợp thực hiện.

- Bộ phận tin học phối hợp cùng Văn phòng Sở trong việc đăng tải Kế hoạch và các nội dung có liên quan cần tuyên truyền, phổ biến lên trang thông tin điện tử của cơ quan đảm bảo đúng chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước và đúng Kế hoạch Lãnh đạo Sở đã phê duyệt.

- Trên cơ sở Kế hoạch này, đề nghị công chức Sở Tài chính nghiêm túc triển khai thực hiện thực hiện PBGDPL Quý IV năm 2017 đảm bảo về nội dung, đối tượng và lĩnh vực Ngành quản lý.

- Ngoài ra, yêu cầu toàn thể công chức Sở Tài chính nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch sau: Kế hoạch số 1827/KH-UBND, ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Kế hoạch số 2068/KH-UBND, ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh triển khai tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh; Các Chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh đã được ban hành liên quan đến công tác PBGDPL./.

Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 19/10/2017 Lượt xem : 907
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Website liên Kết