Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Phổ biến pháp luật
    Đăng Nhập
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Hội nghị học tập, tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết HN lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XIII

Thực hiện Công văn số 966-CV/ĐUK ngày 01/12/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kon Tum về học tập, tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ngày 22/12/2022, Chi bộ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể đảng viên, công chức, người lao động Sở Tài chính và Qũy phát triển đất tỉnh. 

  Tham dự Hội nghị có đồng chí U Thị Thanh - Bí thư Chi bộ Sở Tài chính, các đồng chí chi ủy viên Chi bộ cùng toàn thể các đồng chí đảng viên, công chức, người lao động Sở Tài chính và Quỹ phát triển đất tỉnh.


Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí U Thị Thanh - Bí thư Chi bộ đã quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Đồng chí U Thị Thanh - Bí thư Chi bộ Sở Tài chính quán triệt nội dung học tập tại Hội nghị

Hội nghị học tập, tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII nhằm tiếp tục quán triệt, thông tin sâu hơn, giúp đảng viên, công chức, người lao động Sở Tài chính và Quỹ phát triển đất tỉnh nhận thức đầy đủ, sâu sắc những quan điểm, định hướng cơ bản trên các vấn đề về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sau Hội nghị, đồng chí U Thị Thanh - Bí thư Chi bộ Sở Tài chính đề nghị công chức, người lao động Sở Tài chính và Quỹ phát triển đất tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong Nghị quyết. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết phù hợp với đặc điểm cơ quan giúp cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả Nghị quyết này./.

                                                                                                      Tin, ảnh: LCL

 

                                                                                                                                                                                                                                                      

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 06/01/2023 Lượt xem : 630
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Kon Tum Online
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VNN speedtest
Kon Tum Online
Website liên Kết