Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Phổ biến pháp luật
    Đăng Nhập
1:43 CH | 28/04/2016

  Thực hiện Công văn số 210/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 07/04/2016 của Sở Tư Pháp về việc báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2016, Sở Tài Chính báo cáo tình hình thực hiện tại Sở cụ thể như sau: (số liệu tính từ ngày 01/10/2015 đến hết ngày 30/3/2016)

4:41 CH | 29/03/2016

 

2:35 CH | 05/10/2015

     Thực hiện Công văn số 2194/KH-UBND, ngày 21/09/2015 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Về việc Triển khai kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2015.

    Ngày 20 tháng 6 năm 2012, Quốc hội ban hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật số: 14/2012/QH13; tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Quy định: ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2:52 CH | 21/04/2015

 

2:47 CH | 18/03/2015

 

2:46 CH | 18/03/2015

  Căn cứ Công văn số 62/STP-TTPL, ngày 22/01/2015 của Sở Tư pháp Kon Tum về việc hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2015.
Trên cơ sở Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 của Sở đã ban hành (Kế hoạch số 274 /KH-STC, ngày 06/02/2015), Sở tiếp tục xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan quý I/2015, như sau:

3:08 CH | 27/12/2014

 

11:03 SA | 30/10/2014

 

11:02 SA | 30/10/2014

  Căn cứ Công văn số 2108/UBND-NC, ngày 20/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc kiểm tra thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” năm 2014.

4:05 CH | 22/10/2014

 

Trang 3 trong 5Đầu tiên    Trước   1  2  [3]  4  5  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Website liên Kết