Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Quy hoạch - Kế hoạch
    Đăng Nhập
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng "Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam" năm 2017

 

 Thực hiện Công văn số 1966/BTNMT-TCBHĐVN, ngày 24/04/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng "Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2017"; Kế hoạch số 1355/KH-UBND, ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh Kon Tum về tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng "Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam" năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động tuyên truyền hưởng ứng "Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam" năm 2017, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm nâng cao nhận thức của công chức cơ quan về Biển, Hải đảo Việt Nam; tính cấp thiết của việc bảo vệ đại dương để có những hành động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị tài nguyên và môi trường biển, hải đảo, phát triển kinh tế biển và chấp hành pháp luật về biển, hải đảo.

- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy lòng tự hào dân tộc, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động tuyên truyền của các thế lực cơ hội, thù địch trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng vấn đề chủ quyền biển, hải đảo làm tổn hại khối đại đoàn kết dân tộc và mối quan hệ đối ngoại truyền thống, tốt đẹp của Việt Nam và các nước láng giềng.

- Nâng cao nhận thức tầm quan trọng của đại dương đối với cuộc sống, sức khỏe con người; trách nhiệm và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu của công chức cơ quan; Góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay.

2. Yêu cầu:

- "Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam" năm 2017 được triển khai đến toàn thể công chức Sở Tài chính.

- Các tổ chức đoàn thể và công chức Sở phối hợp chặt chẽ trong việ triển khai và thực hiện có hiệu quả nội dung này. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Các hoạt động tuyên truyền về Biển và Hải đảo đảm bảo đúng nội dung, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC

          1. Chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 tại cơ quan là Vì tương lai của chúng ta”.

            2. Nội dung:

            - Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới Biển và Hải đảo, trong đó lưu ý bám sát các nội dung, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch và tiến độ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP của Chính phủ về “Chương trình hành động thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương trong năm 2017 có liên quan đến vấn đề biển, đảo;

            - Tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thông tin về các chủ trương, chính sách mới, các văn bản, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam; Đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển kinh tế biển; các ngành công nghiệp dầu khí, đánh bắt xa bờ và hậu cần nghề cá, kinh tế hàng hải, du lịch biển, đảo…; chuyển dịch cơ cấu kinh tế biển nhằm thu hút mạnh hơn các nguồn lực đầu tư, tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tiếp tục tuyên truyền về tấm gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo; Tuyên truyền về các chính sách hậu phương quân đội; khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, các lực lượng bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo; khuyến khích nhân dân định cư ổn định lâu dài trên đảo, làm ăn dài ngày trên biển; tuyên truyền bồi đắp tình yêu, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc;

            - Tuyên truyền về các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo, nghiên cứu khoa học, biến đổi khí hậu và những cam kết, hành động của Việt Nam đối với hiện tượng biến đổi khí hậu; về các hoạt động phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Việt Nam với nước ngoài trong quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển tài nguyên, môi trường biển; về tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ an ninh, trật tự an toàn khu vực ven biển và trên vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam;

            - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại. Tiếp tục đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông. Trao đổi, đối thoại với các cá nhân, tổ chức có nhận thức chưa đúng, đầy đủ hoặc sai lệch quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về biển, đảo. Quan tâm đến tính đặc thù của từng kiểu, loại đối tượng tuyên truyền.

3. Hình thức tổ chức:

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền biển, hải đảo bằng nhiều hình thức phong phú, linh hoạt, hiệu quả như: lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cơ quan, giao ban hàng tuần giữa các Phòng và Lãnh đạo sở; qua các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền; đăng tải trên Trang thông tin điện tử cơ quan các văn bản, chủ trương của Đảng; pháp luật của Nhà nước về biển và hải đảo; treo panô, băng rôn, áp phích....

            4. Khẩu hiện tuyên truyền: 

            - Khẩu hiệu tuyên truyền được treo băng rôn tại Cổng ra vào của cơ quan, với nội dung:

            "Tất cả vì Biển, Đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc! Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ Biển, Đảo thiêng liêng của Tổ quốc"

            5. Thời gian tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2017:

            - Thực hiện từ ngày 01/6 đến ngày 08/6/2017.

 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            - Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp các phòng chuyên nghiệp vụ triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Sở đã ban hành.

- Bộ phận tin học Sở đăng tải Kế hoạch và nội dung cần quán triệt, phổ biến tại chuyên mục truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Tài chính đảm báo đúng chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước và Kế hoạch Lãnh đạo Sở đã phê duyệt.

Chi tiết xem tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 01/06/2017 Lượt xem : 476
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
Website liên Kết