Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Quy hoạch - Kế hoạch
    Đăng Nhập
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở Tài chính tỉnh Kon Tum năm 2021

 Thực hiện Kế hoạch số 4541/KH-UBND, ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021. Sở Tài chính tỉnh Kon Tum xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 tại cơ quan, như sau:

 Chi tiết tại đây

 Phụ lục tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 23/06/2021 Lượt xem : 109
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Website liên Kết