Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện nộp hồ sơ và trả kết quả qua DV bưu chính công ích

 

 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KONTUM

 

 

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực quản lý Ngân sách (03 thủ tục)

01

Hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước

II

Lĩnh vực Công sản-Giá (07 thủ tục)

02

Thẩm định Phương án xác định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

03

Thẩm định Phương án giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước

04

Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh

05

Trình tựthủ tục bán tài sản nhà nước tại các cơ quantổ chức, đơn vị trực thuộcUBND tỉnh.

06

Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộcUBND tỉnh

07

Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

III

Lĩnh vực đầu tư (03 thủ tục)

08

Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước

IV

Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp: (04 thủ tục)

09

Quá trình đề xuất xử lý vốn và tài sản của các công ty TNHH Một thành viên do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp.

10

Thẩm định và trình phê duyệt việc trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty TNHH Một thành viên do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu

11

Tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động của các Công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu

12

Thẩm định giao chỉ tiêu đánh giá để làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp hằng năm cho các Công ty TNHH MTV do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu

V

Lĩnh vực Khiếu nại tố cáo tài chính (04 thủ tục)

13

Tiếp công dân trong lĩnh vực Tài chính

14

Chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết

15

Giải quyết đơn thư khiếu nại của tổ chức, công dân trong lĩnh vực tài chính (lần 1)

16

Giải quyết đơn thư tố cáo của tổ chức, công dân trong lĩnh vực tài chính (lần 1)

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 14/02/2017 Lượt xem : 601
Quay Về

Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
Website liên Kết