Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
THANH TRA

BC tình hình, KQ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2017 phục vụ kỳ họp thứ 4 HĐND

 Thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND tỉnh và Văn bản số 106/HĐND-CTHĐ ngày 21/12/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung trình các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh trong năm 2017;

 Căn cứ Công văn số 56/HĐND-CTHĐ ngày 23/08/2016 của HĐND tỉnh về việc thống nhất thời điểm lấy số liệu báo cáo trình kỳ họp HĐND các cấp. Trong đó có nêu: Kỳ họp giữa năm lấy số liệu báo cáo bắt đầu tư ngày 01/01 đến hết tháng 4, dự báo tình hình 02 tháng (từ ngày 01/05 đến hết tháng 6) và 04 tháng (từ ngày 01/7 đến hết tháng 10) để đề ra phương hướng, nhiệm vụ giải pháp thực hiện cho những tháng còn lại của năm báo cáo.
Để có số liệu tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo trình tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI theo quy định; Sở Tài chính đề nghị UBND các huyện, thành phố; các Sở, ban, ngành, đơn vị tuyến tỉnh báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2017 của địa phương, đơn vị mình gởi về Sở Tài chính trước ngày 25/04/2017 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Trong đó cần lưu ý các vấn đề sau:
1. Các Sở, ngành, địa phương lập báo cáo kết quả THTK-CLP 6 tháng đầu năm 2017 đầy đủ, đúng nội dung theo Đề cương, biểu mẫu báo cáo kèm theo Công văn này; (Nội dung Công văn, đề cương và biểu mẫu báo cáo đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tài chính Kon Tum tại địa chỉ: https://www.stc.kontum.gov.vn )
2. Thời kỳ lấy thông tin, số liệu tổng hợp báo cáo: Tổng hợp chính xác số liệu, đánh giá đúng tình hình về các nội dung liên quan (từ ngày 01/01/2017 đến hết tháng 4/2017) và dự báo tình hình 02 tháng (từ ngày 01/05/2017 đến hết tháng 6/2017).
3. Đối với các Sở, Ngành của tỉnh có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành, ngoài việc báo cáo kết quả THTK-CLP trong nội bộ của Sở, ngành mình, đề nghị Báo cáo, đánh giá đầy đủ tình hình, kết quả THTK-CLP, hiệu quả công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được phân công trong phạm vi toàn tỉnh trong năm 2017, cụ thể:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Báo cáo, đánh giá về THTK-CLP trong quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng, quản lý giám sát và đánh giá các dự án đầu tư; quản lý, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đấu thầu, công tác thẩm định dự án đầu tư ... (Số liệu chi tiết theo Mục IV - Phụ lục số 02 và Phụ lục số 04, Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 kèm theo Công văn này)
- Sở Tài nguyên - Môi Trường: Báo cáo, đánh giá về THTK-CLP trong quản lý quy hoạch ngành, trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và báo cáo, đánh giá tình hình kết quả công tác quản lý nhà nước về môi trường, các hoạt động về bảo vệ môi trường đã và đang triển khai thực hiện. (Số liệu chi tiết theo Mục V - Phụ lục số 02 và Phụ lục số 04, Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 kèm theo Công văn này)
- Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn: Báo cáo, đánh giá về THTK-CLP trong quản lý quy hoạch ngành, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và báo cáo, đánh giá tình hình kết quả công tác quản lý nhà nước; các dự án đối với lĩnh vực nông lâm thủy sản, di dân tái định cư... đã và đang triển khai thực hiện. (Số liệu chi tiết theo Mục V - Phụ lục số 02 và Phụ lục số 04, Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 kèm theo Công văn này)
- Sở Nội vụ: Báo cáo, đánh giá về THTK-CLP trong bố trí, tuyển dụng, quản lý công chức; viên chức; công vụ; công tác đào tạo, đào tạo lại theo các Đề án, chương trình đã và đang triển khai thực hiện và kết quả tổng quan về triển khai, thực hiện cải cách hành chính; (Số liệu chi tiết theo Mục VI - Phụ lục số 02 và Phụ lục số 04, Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 kèm theo Công văn này)
- Sở Lao động - Thương binh và xã hội: Báo cáo, đánh giá về THTK-CLP trong quản lý về lao động; thời gian lao động; báo cáo, đánh giá tình hình kết quả công tác quản lý các Chương trình quốc gia về việc làm; đào tạo nghề đã và đang triển khai thực hiện (Số liệu chi tiết theo Mục VI - Phụ lục số 02 và Phụ lục số 04, Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 kèm theo Công văn này)
- Sở Văn hóa - Thông tin thể thao và Du lịch: Báo cáo, đánh giá về THTK-CLP trong quản lý về công tác tuyên truyền, vận động cổ động phòng trào thi đua, THTK-CLP trong nhân dân; quản lý về tổ chức các ngày kỷ niệm, lễ hội...;
- Thanh tra tỉnh: Báo cáo, đánh giá kết quả công tác thanh tra trên phạm vi toàn tỉnh, tình hình, số liệu về kết quả phát hiện, xử lý vi phạm phát hiện qua công tác thanh tra đến thời điểm báo cáo; tình hình, kết quả thực hiện, xử lý theo kết luận; kiến nghị qua công tác thanh tra từ năm 2016 trở về trước chưa xử lý. (Số liệu chi tiết theo Mục IX - Phụ lục số 02 và Phụ lục số 04, Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 kèm theo Công văn này)
- Cục thuế tỉnh: Báo cáo, đánh giá kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế và tình hình nợ đọng thuế trên phạm vi toàn tỉnh
- Kho bạc Nhà nước tỉnh: Báo cáo, đánh giá kết quả kiểm soát chi ngân sách nhà nước năm 2017 trên phạm vi toàn tỉnh; việc chi trả tiền lương qua tài khoản đối với đối tượng hưởng lương từ ngân sách (gồm: số cơ quan đã thực hiện; tỷ lệ % và kế hoạch tiếp tục triển khai trong thời gian đến);
4. Đối với Các Cty TNHH MTV thuộc tỉnh: Báo cáo, đánh giá về THTK-CLP trong sản xuất kinh doanh; hiệu quả SXKD trong năm đến thời điểm báo cáo; việc bảo toàn vốn nhà nước; quản lý, sử dụng vốn; các quỹ; tài nguyên thiên nhiên được giao; báo cáo, đánh giá tình hình kết quả công tác quản lý các Chương trình đã và đang triển khai thực hiện 2017; (Số liệu chi tiết theo Mục VII - Phụ lục số 02, Phụ lục 03, Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 kèm theo Công văn này)
5. Đối với các huyện, thành phố: Báo cáo, đánh giá về THTK-CLP cần có nội dung, số liệu, tình hình, kết quả THTK-CLP tại địa phương trên từng lĩnh vực theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 10/12/2014 của Chính phủ và Đề cương, biểu mẫu báo cáo theo Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 kèm theo Công văn này;

Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 27/03/2017 Lượt xem : 1017
Quay Về

Thủ tục hành chính
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết