Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

Triển khai thực hiện Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của TTCP

 

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1234/UBND-KT ngày 11/5/2017; trong đó, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu triển khai Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2017-2020.

Sở Tài chính lưu ý một số điểm như sau:

1. Việc hỗ trợ kinh phí tăng thêm từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong giai đoạn 2017-2020 để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do trung ương ban hành (không bao gồm chính sách thực hiện cải cách tiền lương) được thực hiện trên cơ sở: (i) nguồn lực ngân sách trung ương và (ii) theo khả năng cân đối ngân sách từng địa phương.

2. Được sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư (sau khi đã đảm bảo đủ nhu cầu cải cách tiền lương trong năm) để chi trả thay phần ngân sách trung ương hỗ trợ để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do trung ương ban hành. Trường hợp sau khi sử dụng hết nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do trung ương ban hành, vẫn thiếu nguồn, ngân sách trung ương sẽ bổ sung phần chênh lệch thiếu để thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

3. UBND các huyện, thành phố báo cáo đầy đủ, kịp thời nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo quy định về UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) theo hướng dẫn, thời gian qui định cụ thể để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính thẩm định bổ sung nguồn kinh phí cho địa phương thực hiện, đồng thời bố trí dự toán ngân sách năm sau hỗ trợ ngân sách địa phương (phần kinh phí ngân sách trung ương phải hỗ trợ theo chế độ quy định).

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 05/06/2017 Lượt xem : 994
Quay Về

LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
Website liên Kết