Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Triển khai công tác thanh tra Sở Tài chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

 Trong 6 tháng đầu năm 2017. Thanh tra Sở đã triển khai 02 cuộc thanh tra và thành lập tổ khảo sát thu thập thông tin, số liệu, tài liệu tại 03 đơn vị để triển khai thanh tra theo kế hoạch.

 

Công bố quyết định thanh tra số số 53/QĐ-STC ngày 17/4/2017 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum tại Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản tỉnh Kon Tum.

 

1- Kết quả triển khai thực hiện công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2017:

Triển khai Kế hoạch thanh tra hành chính về lĩnh vực quản lý và sử dụng tài chính năm 2017 đã được Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 2926/QĐ-STC ngày 16/11/2016 và Thông báo số 73/TTT-P4 ngày 02/3/2017 của Thanh tra tỉnh Kon Tum “ Về việc thông báo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017”.

Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra Sở Tài chính Kon Tum , tập trung thanh tra trên các lĩnh vực: Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí tại các đơn vị quản lý hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; Lĩnh vực quản lý giá và công khai giá; Công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

Trong 6 tháng đầu năm 2017. Thanh tra Sở đã triển khai 02 cuộc thanh tra (Sở Lao động - TBXH tỉnh Kon Tum; Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản tỉnh Kon Tum) và thành lập tổ khảo sát thu thập thông tin, số liệu, tài liệu tại 03 đơn vị (Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Kon Tum; Cty CP Dược - Vật tư Y tế Kon Tum; Quỹ Phát triển đất tỉnh Kon Tum) để triển khai thanh tra theo kế hoạch.

Qua kết quả thanh tra 03 cuộc đã kết thúc ban hành kết luận (Trong đó: 01 cuộc thanh tra tại Trung tâm Giám định y khoa tỉnh Kon Tum thuộc kế hoạch thanh tra năm 2016 theo Thông báo số 84/TTT-P4 ngày 16/3/2016 của Thanh tra tỉnh) và 2 cuộc thanh tra theo kế hoạch phê duyệt 2017. Kết quả thanh tra phát hiện có 4/5 đơn vị được thanh tra tài chính vi phạm trong công tác điều hành quản lý các nguồn tài chính tại đơn vị. Với tổng số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra kiến nghị xử lý về kinh tế là 615 triệu đồng. Trong đó kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 34 triệu đồng và kiến nghị đơn vị trích lập hoàn trả về quỹ cải cách tiền lương của đơn vị 325 triệu đồng; hoàn trả ngân sách tỉnh 122 triệu đồng; Trích lập và hoàn trả Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: 134 triệu đồng.

Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra: Chi sai, chi vượt định mức một số nội dung theo quy định hiện hành; quyết toán kinh phí sai chế độ, nghiệm thu khối lượng công việc không đúng thực tế, không đúng các quy định hiện hành; Trích lập tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại đơn vị không đúng quy định pháp luật hiện hành; Trích khấu hao tài sản cố định nhưng không hạch toán tăng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp tại đơn vị.

Thông qua 3 kết luận thanh tra đã công bố tại các đơn vị nêu trên. Đoàn thanh tra đã:

Kiến nghị xử lý vi phạm:

Xử lý trách nhiệm về kinh tế: Đoàn thanh tra đã yêu cầu các tổ chức, cá nhân chi sai chế độ chính sách thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 34 triệu đồng; Trích lập hoàn trả ngân sách tỉnh và các quỹ tại đơn vị 581 triệu đồng;

Xử lý kỷ luật hành chính: không.

Xử lý hình sự: không.

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước: Không.

Đến tại thời điểm 21/6/2017 đối với các đơn vị có sai hạm hát hiện qua thanh tra kiến nghị xử lý về kinh tế, đã có 02 đơn vị thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra; 01 đơn vị chưa thực hiện do Kết luận thanh tra tại Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản mới được ban hành. Các đơn vị có sai phạm về kinh tế đã thực hiện nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Sở Tài chính tại KBNN, số tiền: 28 triệu đồng và đã thực hiện hoàn trả ngân sách tỉnh: 122 triệu đồng; các nội dung còn lại các đơn vị đang triển khai thực hiện.

Các đơn vị không có phản ảnh gì về việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn thanh tra đã ban hành kết luận thanh tra.

2. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017:

Tiếp tục triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2017 đã được phê duyệt tại Quyết định số 2926/QĐ-STC ngày 16/11/2016 của Giám đốc Sở Tài chính và Thông báo số 73/TTT-P4 ngày 02/03/2017 của Thanh tra tỉnh Kon Tum, về việc thông báo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017. Đồng thời, thường xuyên rà soát và xử lý các kiến nghị, kết luận sau thanh tra nhằm ngăn ngừa các biểu hiện tham nhũng.

Tăng cường thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định; thường xuyên kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc không để đơn thư tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, tăng cường quản lý đảng viên, công chức về thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước./.

TT
 

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 27/06/2017 Lượt xem : 669
Quay Về

LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Website liên Kết