Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở tài chính tỉnh Kon Tum

 

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KONTUM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 23/05/2019 và  Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 21/09/2015

    của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum)   

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực quản lý Ngân sách (03 thủ tục)

01

Hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước

02

Cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dịch vụ công mức độ 4)

03

Cấp lại mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dịch vụ công mức độ 4)

II

Lĩnh vực Giá- Công sản-Giá (07 thủ tục)

04

Thẩm định phương án xác định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

05

Thẩm định phương án giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước

06

Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh

07

Trình tự, thủ tục bán tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh

08

Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh.

09

Trình tự, thủ tục phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê.

10

Trình tự, thủ tục phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết.

III

Lĩnh vực Tài chính đầu tư ( 03 Thủ tục)

11

Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước

12

Cấp mã số dự án (Dịch vụ công mức độ 4)

13

Cấp lại mã số dự án (Dịch vụ công mức độ 4)

IV

Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp ( 04 Thủ tục)

14

Quá trình đề xuất xử lý vốn và tài sản của các công ty TNHH Một thành viên do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp.

15

Thẩm định và trình phê duyệt việc sử dụng  Quỹ Thưởng người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của Công ty TNHH Một thành viên do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu

16

Tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp của các Công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu.

17

Thẩm định giao chỉ tiêu đánh giá để làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp hằng năm cho các Công ty TNHH MTV do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu

V

Lĩnh vực Thanh tra Tài chính  ( 04 Thủ tục)

18

Tiếp công dân trong lĩnh vực tài chính

19

Chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết

20

Giải quyết đơn thư khiếu nại của tổ chức, công dân trong lĩnh vực tài chính (lần 1)

21

Giải quyết đơn thư tố cáo của tổ chức, công dân trong lĩnh vực tài chính (lần 1)

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 07/06/2019 Lượt xem : 343
Quay Về

DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
Website liên Kết