Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN

Thông báo không tổ chức giao ban trực tuyến ngành Tài chính - Kế hoạch tỉnh, huyện quý 2/2020

 

Căn cứ Công văn số 2896/UBND-TTĐT ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum v/v tổ chức các cuộc họp, làm việc với các địa phương bằng hình thức trực tuyến;
            Căn cứ Công văn số 782/LN:TC-KBNNT-CTKT ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Liên ngành: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum, Cục Thuế tỉnh về việc giao ban định kỳ hàng quý các đơn vị thuộc hệ thống ngành Tài chính tỉnh Kon Tum - trong đó thống nhất: Thời gian giao ban trực tuyến hàng quý của ngành Tài chính - Kế hoạch cấp tỉnh, cấp huyện là ngày 07 của tháng đầu quý (trường hợp ngày giao ban trực tuyến trùng vào ngày nghỉ theo quy định thì được tổ chức vào ngày làm việc kế tiếp).
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 764/UBND-KGVX ngày 13 tháng 3 năm 2020, trong đó yêu cầu: Dừng tổ chức hoặc giảm quy mô các cuộc họp, hội nghị, các sự kiện tập trung đông người.... để tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
 
Nhằm tránh tập trung đông người trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh chủng vi rút mới Covid-19 đang diễn ra; Sở Tài chính thay mặt Liên ngành thông báo không tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban ngành Tài chính - Kế hoạch cấp tỉnh, cấp huyện quý 2/2020 theo định kỳ quy định là ngày 07/4/2020.
 
Để nắm bắt kịp thời tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch, tài chính - ngân sách quý 1/2020, đặc biệt là các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc để phối hợp tháo gỡ hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ kịp thời; đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành quý 2/2020; Sở Tài chính đề nghị:
 
 
1. Cục thuế tỉnh:
 
- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu nội địa ngân sách nhà nước trên địa bàn, các khoản thu đạt, chưa đạt tiến độ dự toán Ủy ban nhân dân tỉnh giao, nguyên nhân chưa đạt.
- Dự kiến tổng số giảm thu nội địa năm 2020 do tác động của dịch bệnh Covidc-19, thực hiện các chính sách miễn, giảm các khoản thuế cho doanh nghiệp, đối tượng chịu tác động dịch bệnh Covidc-19 theo quy định của Trung ương và dự báo hạn hán xảy ra trên địa bàn (kèm theo báo cáo thuyết minh và số liệu chi tiết theo từng khoản thu).
- Đề xuất các biện pháp cụ thể (trong đó đề xuất cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ vượt thẩm quyền của ngành tài chính - kế hoạch), thực hiện thu hồi nợ thuế, huy động các nguồn thu mới... để bù đắp các khoản giảm (hụt) thu, nhằm thực hiện đạt dự toán thu nội địa năm 2020 được HĐND-UBND tỉnh giao.
 
2. Kho bạc Nhà nước tỉnh:
 
- Báo cáo tình hình và tiến độ giải ngân, thanh toán chi ngân sách địa phương (đặc biệt là giải ngân vốn đầu tư, chương trình mục tiêu quốc gia, vốn trung ương bổ sung mục tiêu); kết quả thu hồi tạm ứng giá trị khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành, nhất là các dự án tạm ứng vốn kéo dài, quá thời hạn thu hồi tạm ứng theo quy định; các khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện (nếu có).
- Báo cáo số liệu chuyển nguồn các nguồn vốn thuộc ngân sách cấp tỉnh quản lý năm 2019; 
- Đề xuất các biện pháp phối hợp liên ngành trong quý II/2020, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020.
 
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
 
- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2020 (thuận lợi và khó khăn, nguyên nhân).
- Đề xuất biện pháp phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư để thu thuế; thu hồi tạm ứng cho ngân sách (đối với dự án đầu tư); đẩy nhanh tiến độ, xúc tiến các dự án khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu ngân sách ngay trong năm 2020 nhằm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đã được HĐND-UBND tỉnh giao và các kiến nghị đề xuát khác (nếu có).
 
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố:
 
- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện thu, chi ngân sách trên địa bàn quý 1/2020 (trong đó lưu ý: Đánh giá chi tiết những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, kiến nghị, đề xuất; phân tích kỹ số thu ngân sách quý 1/2020, chủ động dự báo và xây dựng kịch bản xử lý hụt thu ngân sách cấp huyện năm 2020 do tác động của dịch bệnh, hạn hán xảy ra hiện nay...); kết quả thu hồi tạm ứng ngân sách (đặc biệt các khoản nợ ứng ngân sách tỉnh các huyện chưa nộp trả); thu hồi tạm ứng giá trị khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành; công tác quyết toán dự án hoàn thành; kiểm tra, xét duyệt quyết toán đối với đơn vị dự toán thuộc cấp huyện, cấp xã; quyết toán chuyên đề các chính sách an sinh xã hội; tình hình cơ quan, đơn vị còn nợ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động thuộc hưởng ngân sách nhà nước (nếu có),....
- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất; kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng tài sản công báo cáo kết quả đảm bảo thời gian theo các văn bản của Sở Tài chính([1]);
- Xây dựng kế hoạch, đề xuất nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương để tổ chức triển khai thực hiện trong quý 2/2020.
 
Báo cáo của các đơn vị đề nghị gửi về Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/4/2020 để phối hợp liên ngành xử lý, tháo gỡ các nội dung vướng mắc thuộc thẩm quyền (nếu có) và xây dựng kế hoạch thực hiện trong quý 2/2020.


([1]). Công văn số 417/STC-QLGCS ngày 14/02/2020 V/v tổ chức kiểm tra công tác quản lý sử dụng tài sản công trên địa bàn các huyện, thành phố và Công văn số 632/STC-QLGCS ngày 03/3/2020 V/v rà soát, sắp xếp lại nhà đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
 
Chi tiết tại đây
Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 27/03/2020 Lượt xem : 350
Quay Về

Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
Website liên Kết